B.F. Nr 3110-6/1/06 - Naliczenie podatku od nieruchomości od zmodernizowanych budowli

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 września 2006 r. Urząd Miasta w Szczytnie B.F. Nr 3110-6/1/06 Naliczenie podatku od nieruchomości od zmodernizowanych budowli

Pytanie podatnika - dotyczy opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

Burmistrz Miasta Szczytna na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.06 o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie naliczenia podatku od nieruchomości od zmodernizowanych budowli:

1. stwierdza, że modernizowane budowle podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w/g wartości na dzień 1 stycznia roku podatkowego po zakończeniu modernizacji.

Pismem z dnia 20.07.06 r. "P." Oddz. w O. zwróciła się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zmodernizowanych budowli przedstawiając stan faktyczny w/w budowli i własne stanowisko w sprawie. Wniosek spełnia wymogi art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Burmistrz Miasta po dokonaniu analizy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz w oparciu o obowiązujące przepisy ustalił, co następuje: zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) podstawę opodatkowania stanowi; dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 - wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Wniosek dotyczy kwestii opodatkowania budowli w związku z koniecznością ich modernizacji.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16g pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za ulepszenie środka trwałego uważa się przebudową, rozbudowę., rekonstrukcję, adaptację lub modernizację powodującą wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania budowli stanowi wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 3 cytowanej w/w ustawy jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powstał w ciągu roku podatkowego - podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Na tej podstawie należy stwierdzić, że modernizacja budowli będzie miała wpływ na podatek od nieruchomości dopiero w dniu 1 stycznia roku następnego. W świetle przedstawionego wyżej stanu prawnego oraz na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, stanowisko podatnika uznano za prawidłowe i postanowiono jak w sentencji.

Interpretacji udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylenia. Niniejsza interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego. Na niniejsze postanowienie, stosownie do art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta z siedzibą 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl