AG2/033/4/JAR/2012/PK-1898 - Przesyłki kurierskie i ich przeładunek w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 października 2012 r. Ministerstwo Finansów AG2/033/4/JAR/2012/PK-1898 Przesyłki kurierskie i ich przeładunek w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Stosownie do § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1065) przeładunek wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym, przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się, co do zasady, w obecności lub za wiedzą naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonania przeładunku. Departament AG zauważa dodatkowo, że dokonanie ww. czynności skutkuje koniecznością zamieszczenia informacji o przeładunku w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS. Należy uzupełnić, że obowiązek wprowadzenia danych do systemu EMCS ma miejsce zarówno w sytuacji, gdy naczelnik urzędu celnego był obecny przy tej czynności, jak i w przypadku, gdy przeładunek został dokonany tylko za wiedzą naczelnika urzędu celnego, a dane dotyczące przedmiotowego zdarzenia zostały przekazane niezwłocznie przez podmiot dokonujący przeładunku organowi podatkowemu.

Departament AG informuje, że ww. obowiązki, tj. powiadomienie naczelnika urzędu celnego o planowanym przeładunku oraz zamieszczenie informacji o tym fakcie w systemie EMCS, nie mają zastosowania w przypadku przesyłania wyrobów akcyzowych w formie przesyłek kurierskich. Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych nie ma obowiązku informowania o przeładunku wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym, jak również wpisywania danych o tym fakcie do systemu EMCS, w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w formie przesyłek kurierskich, o ile:

- dla każdej przesyłki wyrobów akcyzowych, stanowiącej odrębną, niepodzielną, zapakowaną całość, wystawiany jest oddzielny e-AD,

- przeładunek polega wyłącznie na przeniesieniu przesyłki wyrobów akcyzowych z jednego na drugi środek transportu, bez naruszenia zawartości tej przesyłki,

- zamknięcia urzędowe lub inne zabezpieczenia stosowane w obrocie handlowym, naniesione na opakowania wyrobów akcyzowych, nie ulegają uszkodzeniu.

Przedmiotową regulację, upraszczającą przeładunek przesyłek kurierskich, wprowadzono z uwagi na trudności, jakie wcześniej napotykały firmy przewozowe w praktyce podczas dokonywania czynności przeładunku. Przeładunek bowiem, jako stały element działania tych firm, oraz związane z nim obowiązki, w tym przede wszystkim powinność wcześniejszego poinformowania o fakcie przeładunku właściwego naczelnika urzędu celnego, nie tylko wydłużały czas przesyłania wyrobów akcyzowych, ale również komplikowały pracę sortowni przesyłek.

Departament AG zauważa, wskazując na uzasadnienie do rozporządzenia w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, że przesłanką wprowadzenia przedmiotowego przepisu był fakt, iż firmy przewozowe (kurierskie) w trakcie dostarczania przesyłek dokonują ich przekładania z jednego samochodu na drugi w tzw. sortowniach. Czynność sortowania przesyłek ma na celu grupowanie przesyłek nadanych przez wysyłających z różnych miejsc do różnych odbiorców znajdujących się w tym samym rejonie i jest elementem usługi transportowej.

Departament AG zauważa, że co prawda przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych nie zawierają definicji przesyłki kurierskiej, jednakże, patrząc na warunki zastosowania uproszczonego przeładunku przesyłek kurierskich, wskazać należy, że przedmiotowe ułatwienie dotyczy przesyłek wyrobów akcyzowych, stanowiących odrębną, niepodzielną, zapakowaną całość, zamkniętych urzędowo lub zabezpieczonych w inny sposób, stosowany w obrocie handlowym. Z kolei patrząc na cechy podmiotu dokonującego przesyłek kurierskich, należy zauważyć, że przeładunek wyrobów akcyzowych podyktowany jest charakterem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Działalność ta, której nieodzownym elementem jest czynność przeładunku, wspomagana m.in. pracą sortowni, służy jak najszybszemu dostarczeniu wyrobów akcyzowych do miejsca odbioru.

Oczywiście takiego przeładunku, stosownie do obowiązujących przepisów, można dokonać, o ile mamy gwarancję, że wyroby przeniesione na inny środek transportu są tożsame z tymi pierwotnie wysłanymi ze składu podatkowego. Tutaj ponownie należy przytoczyć uzasadnienie do rozporządzenia. W uzasadnieniu wskazano, że w przypadku gdy nie dochodzi do uszkodzenia nałożonych na opakowania zamknięć urzędowych lub innych zabezpieczeń stosowanych w obrocie handlowym, które uniemożliwiają dostęp do wnętrza przesyłki bez uszkodzenia jej stanu zabezpieczenia, można uznać, że przeładowywane wyroby są tymi samymi wyrobami, które zostały wysłane przez nadawcę. Z uwagi na zagwarantowanie w takim przypadku zachowania tożsamości i ilości przewożonych przesyłek odstąpiono w stosunku do firm przewozowych (kurierskich) od dochowania warunków określonych dla podmiotów dokonujących przeładunku.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Departamentu AG, przesyłką kurierską jest każda przesyłka o przyśpieszonym przewozie i doręczeniu wykonana przez podmiot zawodowo się tym trudniący. Przesyłek kurierskich mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność w zakresie realizowania usług transportowych, w przypadku których przeładunek stanowi stały element działania, dostarczające przesyłki wyrobów akcyzowych do różnych odbiorców i dokonujące czynności sortowania tych przesyłek.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2012/6/23-24