ADIII/415-33/2005R - Opodatkowanie kwot przysługujących członkom spółdzielni otrzymanych w związku z jej likwidacją z tytułu udziału w wartości sprzedanego majątku spółdzielni

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 grudnia 2005 r. Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald ADIII/415-33/2005R Opodatkowanie kwot przysługujących członkom spółdzielni otrzymanych w związku z jej likwidacją z tytułu udziału w wartości sprzedanego majątku spółdzielni

Pytanie podatnika

Czy płatnik zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych członkom spółdzielni kwot z tytułu udziału w wartości sprzedanego majątku spółdzielni w związku z jej likwidacją?

Z wniosku wynika stan faktyczny: Spółdzielnia, w związku z likwidacją, zamierza wypłacić swoim członkom część wartości sprzedanego majątku. Majątek spółdzielni, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze /j.t. Dz. U. z 2003 Nr 188, poz. 1848 ze zm./, jest prywatną własnością jej członków.

W opisanym stanie faktycznym postawiono pytanie: czy od wypłaconej członkom Spółdzielni wartości sprzedanego majątku należy pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z przepisem art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie Spółdzielnia jako płatnik winna pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Organ podatkowy podziela stanowisko podatnika.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także - wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 tejże ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy - z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zatem w przedmiotowej sprawie dochód członków spółdzielni z tytułu majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółdzielni należy opodatkować 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald informuje, że niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o przedstawiony przez osobę prawną stan faktyczny i zawiera ocenę prawną z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień jej sporządzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl