AD-III/415-40/2006 - Wydatki na imprezę integracyjną zorganizowaną przez pracodawcę ze środków obrotowych spółki a powstanie przychodów dla pracowników

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 sierpnia 2006 r. Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald AD-III/415-40/2006 Wydatki na imprezę integracyjną zorganizowaną przez pracodawcę ze środków obrotowych spółki a powstanie przychodów dla pracowników

Pytanie podatnika

Czy stanowi przychód ze stosunku pracy wartość świadczenia z tytułu udziału pracownika w imprezie integracyjno - okolicznościowej, zorganizowanej przez pracodawcę?

Spółka zamierza zorganizować imprezę integracyjno-okolicznościową - festyn dla pracowników i ich rodzin. Udział pracowników w tej imporezie nie jest uzależniony od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Z tego powodu impreza nie będzie finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale ze środków obrotowych spółki. Będzie ona miała charakter otwarty, a wysokość poniesionych wydatków na jej organizację będzie ustalona ryczałtowo, niezależnie od liczby uczestniczących w niej osób. Nie będzie możliwości stwierdzenia, czy poszczególne osoby brały udział w imprezie (otrzymały świadczenie). Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na brak możliwości precyzyjnego rozliczenia wydatków na organizajcę imprezy, przypadających na poszczególnych pracowników, nie można uznać świadczeń wynikających z tytułu udziału w imprezie za przychód pracownika. Ponadto, w ocenie Wniskodawcy, w opisanej sytuacji ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26. lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przepisy zawarte w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują zwolnienia od opodatkowania świadczeń sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy. Przywołane przez Wnioskodawcę zwolnienie zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 67 dotyczy wyłącznie świadczeń sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych więc nie znajdują zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym.

Tutejszy organ nie zgadza się z poglądem podatnika, że nie jest możliwe ustalenie, którzy pracownicy otrzymali świadczenie.

Należy zauważyć, że jednym z warunków pełnego zaliczenia przez spółkę wydatków na organizację imprezy sfinansowanej ze środków obrotowych do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych jest udowodnienie, że została ona skierowana wyłącznie do pracowników i ich rodzin. Tym samym spółka jest obowiązana do zapewnienia, by w imprezie uczestniczyły tylko uprawnione osoby. Kontrola może nastapić np. poprzez sporządzenie listy obecności pracowników. Kwota wydatków poniesionych na organizację imprezy okolicznościowo - integracyjnej powinna być rozdzielona na pracowników biorących w niej udział i stanowi dla nich dodatkowy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald informuje, że niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny i zawiera oceną prawną z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl