9324/2017, Skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły - Pismo wydane przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej - OpenLEX

9324/2017 - Skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 lutego 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 9324/2017 Skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Zgodnie z art. 36a ust. 6 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzi:

1.

po trzech przedstawicieli:

a.

organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b.

organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2.

po dwóch przedstawicieli:

a.

rady pedagogicznej,

b.

rady rodziców,

3.

po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy

- z zastrzeżeniem ust. 7, który stanowi, że łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3.

Stosownie zaś do art. 36a ust. 8 ww. ustawy, jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3.

Zatem, proporcjonalne zwiększenie liczby przedstawicieli organów, o których mowa w art. 36a ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, a więc przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny polega na równym zwiększeniu liczby przedstawicieli tych organów w taki sposób, aby ich łączna liczba nie była mniejsza, niż łączna liczba przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowych organizacji związkowych.

Trzeba zwrócić uwagę, że przepisy ust. 7-8 przywołanej powyżej regulacji prawnej zawierają swoistą normę korekcyjną; ich treść sprowadza się do tego, że w razie potrzeby organ prowadzący szkołę lub placówkę powinien zwiększyć skład komisji konkursowej, tak aby zapewnić ustalony parytet członków komisji reprezentujących organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

W opisanym przez Panią Poseł przypadku łączna liczba przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (6) była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych (7), zatem na podstawie art. 36a ust. 8 ustawy o systemie oświaty, liczba przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny powinna zostać zwiększona o jednego przedstawiciela organu prowadzącego i jednego przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl