4996/2016 - Zmiana zapisu art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy Karta Nauczyciela

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 4996/2016 Zmiana zapisu art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i ustawy Karta Nauczyciela

Stosownie do art. 8 ust. 1-2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800), przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczenia środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Jednocześnie, w myśl art. 53 ust. 1-1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Z powyższych przepisów wynika, że nauczyciel obowiązkowo otrzymuje z ZFŚS świadczenie urlopowe, uzależnione od wymiaru zatrudnienia, będące uprwnieniem wynikającym ze szczególnych rozwiązań w pragmatyce zawodowej. Inne, fakultatywne świadczenia z ZFŚS przysługują nauczycielom na podstawie regulaminu. Stosując kryterium socjalne, nie można pozbawiać nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach (w niepełnym wymiarze czasu pracy w każdej) prawa do ubiegania się o fakultatywne świadczenia socjalne u wszystkich pracodawców.

Jednocześnie należy pamiętać, że brzmienie art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie upoważnia do przyznawania wszystkim pracownikom świadczeń socjalnych w takiej samej wysokości. Stanowisko to potwierdził także Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt: III AUa 997/14.

Ponadto, art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jest przepisem prawa powszechnego. Nie znajduję powodów, aby nauczyciele w zakresie pomocy socjalnej podlegali regulacjom mniej korzystnym niż ww. ustawa. Dysponentem ewentualnych zmian w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl