Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 września 2004 r.
Urząd Celny w Wałbrzychu
454000-RPA-055-13/04/MM
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wniesienia do spółki z o.o. aportem samochodów.

Pytanie

Czy czynność wniesienia do spółki z o. o. aportem samochodów podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz.257) określa w załączniku nr 1 wykaz wyrobów akcyzowych tj. wyrobów, do których mają zastosowanie przepisy tej ustawy. W poz. 59 załącznika nr 1 zostały wymienione samochody osobowe (PKWiU 34.10.2, CN 8703), nie zostały natomiast wymienione samochody ciężarowe. Oznacza to, iż regulacje ustawy odnoszą się wyłącznie do samochodów osobowych, natomiast samochody ciężarowe nie podlegają jej rygorom. Zatem aport samochodów ciężarowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a organy celne nie wydają w tym zakresie zaświadczeń.

Natomiast czynność dokonania aportu samochodu osobowego przez obywatela Niemiec do spółki z ograniczona odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium RP uznać należy za spełniającą kryteria nabycia wewnątrzwspólnotowego. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 11 cyt. ustawy, przez nabycie wewnątrzwspólnotowe należy rozumieć przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy opodatkowaniu akcyzą podlega m. in. nabycie wewnątrzwspólnotowe. Z kolei w myśl art. 80 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, a podatnikiem w tym zakresie jest podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego. Obowiązek podatkowy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego powstaje z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Skoro zatem mająca być utworzona Spółka nabędzie od obywatela Niemiec prawo rozporządzania samochodami osobowymi jak właściciel (poprzez wniesienie aportu), to jednocześnie na podstawie art.81 ust. 1 ustawy będzie zobowiązana do złożenia deklaracji uproszczonej i dokonania zapłaty akcyzy. Wówczas Naczelnik Urzędu Celnego wystawi podmiotowi dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, który umożliwi rejestrację pojazdu na terenie kraju.

Nie ma natomiast znaczenia fakt zwolnienia - na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970) – aportów wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego, gdyż zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych ustaw nie mają zastosowania do akcyzy.

Opublikowano: www.icwroclaw.pl