451000-RPA-0551-22/06 - Eksport w procedurze uproszczonej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 września 2006 r. Urząd Celny we Wrocławiu 451000-RPA-0551-22/06 Eksport w procedurze uproszczonej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem podatnika z dnia 7 lipca 2006 r., uzupełnionym ostatecznie w dniu 11 września 2006 r. Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu uznaje stanowisko podatnika za nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W przedstawionym stanie faktycznym sprawy Podatnik zamierza dokonywać w procedurze uproszczonej eksportu koparko-ładowarek wraz ze znajdującym się w ich zbiornikach olejem napędowym. Z treści wniosku wynika, że zakładana ilość minimalna paliwa przypadająca na jedno urządzenie to ok.15-20 litrów. Każdorazowo ilość zawartego oleju napędowego w dniu wysyłki będzie potwierdzona protokołem z pomiaru, dokonywanego za pomocą odpowiedniego miernika. W przypadku eksportu olej napędowy będzie ujęty jako odrębna pozycja na JDA SAD.

Złożone przez Podatnika zapytania dotyczą następujących kwestii:

1.

Czy w świetle obowiązujących przepisów firma może dokonywać w procedurze uproszczonej eksportu tj. wywozu z terytorium kraju poza obszar celny Wspólnoty wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

2.

Czy w opisanej sytuacji tj. w przypadku eksportu ww. towarów w procedurze uproszczonej firmie będzie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego z tytułu eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674).

Mając na uwadze fakt, iż w sprawie dotyczącej pierwszego zagadnienia poruszonego we wniosku tj. ustalenia, czy istnieje możliwość dokonywania eksportu w procedurze uproszczonej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych właściwy jest Referat Przeznaczeń Celnych tut. Urzędu Celnego, wniosek Podatnika, sprecyzowany w piśmie z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz piśmie przesłanym faxem w dniu 11 września 2006 r., przekazano do ww. komórki, celem zajęcia stanowiska, zgodnie z właściwością rzeczową.

Mając na względzie odpowiedź udzieloną Podatnikowi pismem Nr 451000-RPC-055-60/06/ZL z dnia 21 września 2006 r. oraz przepisy podatkowe dotyczące kwestii zwrotu podatku akcyzowego z tytułu eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wyjaśniam, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, podmiotowi przysługuje zwrot akcyzy. Zgodnie z ust. 1 ww. przepisu zwrot akcyzy następuje na wniosek podmiotu. W myśl art. 60 ust. 4 naczelnik urzędu celnego dokonuje weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w państwie członkowskim lub eksport. Na podstawie delegacji zawartej w art. 60 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674).

Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju przysługuje podatnikowi, który:

1)

dokonał zapłaty akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowane na terytorium kraju;

2)

dokonał eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą;

3)

posiada dokument odprawy celnej SAD potwierdzający wywóz wyrobów

z terytorium kraju poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

W myśl § 6 ww. rozporządzenia w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju następuje na pisemny wniosek podatnika, składany do właściwego naczelnika urzędu celnego, w ciągu roku od dnia dokonania eksportu. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w szczególności:

1)

dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju,

2)

dokument SAD potwierdzony przez graniczny urząd celny,

3)

faktury i inne dokumenty potwierdzające dokonanie eksportu.

Wniosek powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

Jak wynika z ww. przepisów, jednym z podstawowych warunków, oprócz przedstawienia dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju jest posiadanie przez wnioskującego i przedłożenie organowi celnemu wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego, dokumentu odprawy celnej SAD, potwierdzonego przez graniczny urząd celny i potwierdzającego wywóz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z terytorium kraju poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Jednocześnie jak wynika z wydanej pismem Nr 451000-RPC-055-60/06/ZL w dniu 21 września 2006 r. interpretacji przepisów celnych regulujących kwestie objęcia procedurą uproszczoną wyrobu stanowiącego przedmiot złożonego zapytania, w przypadku eksportu oleju napędowego znajdującego się w zbiornikach koparko-ładowarek, nie ma możliwości ujęcia tego paliwa w odrębnej pozycji dokumentu wywozowego SAD. Przedmiotem eksportu w opisanym przypadku mogą być jedynie sprzedawane i wysyłane poza teren Unii koparko-ładowarki.

Z powyższego wynika zatem, że w opisanym stanie faktycznym sprawy Podatnik nie będzie posiadał dokumentu potwierdzającego dokonanie wywozu towarów akcyzowych.

Tym samym nie będzie również spełniony podstawowy warunek, niezbędny dla odzyskania zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w kraju od ww. wyrobów.

Reasumując należy uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko, jakoby istniała możliwość odzyskania zapłaconego podatku akcyzowego w przypadku dokonanego w procedurze uproszczonej eksportu oleju napędowego znajdującego się w zbiornikach koparko-ładowarek jest nieprawidłowe, w związku z brakiem możliwości spełnienia w tym przypadku warunków określonych ww. rozporządzeniem.

Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu sporządzenia niniejszego postanowienia

Opublikowano: www.icwroclaw.pl