Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 listopada 2004 r.
Zwolnienie od podatku akcyzowego alkoholu etylowego stanowiącego składnik do produkcji półproduktu.
Urząd Celny w Ciechanowie
447000-PA-9100I-32/04/2769/MB

Stan faktyczny:

Spółka jest producentem ciastek . Nadzienie do tych ciastek o symbolu PKWiU 15.33.22, jako półprodukt, po złączeniu z alkoholem, zawiera powyżej 5% czystego alkoholu, natomiast już sam produkt finalny czyli ciastko zawiera poniżej 5% alkoholu w każdym kilogramie produktu gotowego. Spółka zakupuje alkohol etylowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a następnie przekazuje go jako materiał powierzony do firmy prowadzącej skład podatkowy w celu zmieszania go z wyprodukowanym przez firmę nadzieniem. Tak wytworzony półprodukt spożywczy - nadzienie zawierające alkohol jest dostarczany do zakładu produkcyjnego Spółki i w procesie produkcyjnym zadozowane na ciastko.

Pytanie podatnika:

Czy może być zwolniony od podatku akcyzowego alkohol etylowy zakupiony przez Spółkę w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, używany jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych, a mianowicie jako składnik do produkcji nadzienia z alkoholem będącego składnikiem ciastek, w których zawartość alkoholu nie przekroczy 5 litrów czystego alkoholu na 100 kg tego produktu?

Odpowiedź:

Zgodnie z poz. 24 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z poźń. zm.) wyrobem akcyzowym zharmonizowanym jest alkohol etylowy nieskażony, o mocy alkoholu 80% objętości lub więcej.

Stosownie do art. 30 ust. 2 wyżej powołanej ustawy produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy stanowi, że pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z poźń. zm.) zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany bezpośrednio lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych (rozlewanych lub innych), pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość alkoholu w tych produktach nie przekracza 8,5 litra czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.

Jak wynika z wyżej przytoczonego przepisu warunkiem zwolnienia od podatku akcyzowego alkoholu etylowego służącego do wytwarzania artykułów spożywczych jest jego zawartość w półprodukcie używanym do wytworzenia produktu finalnego tj. spożywczego wyrobu gotowego.

W związku z powyższym, Spółce nie przysługuje prawo do zwolnienia od podatku akcyzowego alkoholu etylowego służącego jako składnik do nadzienia dozowanego do ciastek.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl