Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 grudnia 2004 r.
Obniżenie kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej wynikającej z faktur.
Urząd Celny w Ciechanowie
447000-PA-9100I-31/04/3380/MB

Stan faktyczny:

Spółka działająca w branży motoryzacyjnej jest dealerem. Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży nowych i używanych samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terytorium kraju. Na wystawianych fakturach sprzedaży Spółka wykazuje podatek akcyzowy. W przypadku zakupu samochodów osobowych, w deklaracjach AKC-3 Spółka wykazuje pomniejszenia podatku akcyzowego w rozliczeniu za miesiąc, w którym faktury z wyszczególnioną kwotą akcyzy wpływają do Spółki, zaś w przypadku odsprzedaży i wystawienia faktur korygujących ( zmniejszających ) w miesiącu zwrotu środków klientowi.

Pytanie Podatnika:

W jakim momencie Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą wynikającą z faktur zakupu pojazdów oraz prawo do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy wynikającą z korygujących (zmniejszających) faktur sprzedaży i korygujących faktur zakupu?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Podatnikami akcyzy, stosownie do art. 80 ust. 2 ustawy od samochodów są:

1) podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju,

2) importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

W przypadku sprzedaży przez podatnika samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu - art. 80 ust. 3 pkt. 1 ustawy. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy, sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonanej odsprzedaży samochodu osobowego.

Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy, podatnik jest zobowiązany składać w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz jest obowiązany do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej, chyba że z przepisów ustawy wynika inny termin płatności.

Samochody osobowe, będące przedmiotem zakupu i sprzedaży przez Spółkę, są wyrobem akcyzowym wyszczególnionym w poz. 59 załącznika nr 1 do ustawy. W związku z tym, że nie figurują w załączniku nr 2 do ustawy stanowią wyrób akcyzowy niezharmonizowany.

Stosownie do art. 79 ustawy, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Ponieważ przepis art. 79 ww. ustawy, nie zawiera w swej treści terminu, do którego podatnikowi przysługuje uprawnienie do obniżenia kwoty akcyzy, należy przyjąć, iż podatnik składając deklarację dla podatku akcyzowego AKC-3 za dany miesiąc rozliczeniowy ma prawo do pomniejszenia należnego podatku akcyzowego o kwotę akcyzy zapłaconą najpóźniej w miesiącu, którego dotyczy deklaracja podatkowa.

Ustawa o podatku akcyzowym i przepisy wykonawcze do ustawy nie regulują trybu dokumentowania zdarzeń gospodarczych. Mając na uwadze art. 6 ust. 2 ustawy odsyłający do przepisów prawa podatkowego nakładających obowiązek potwierdzenia fakturą czynności podlegających opodatkowaniu, zgodnie z przepisami § 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971), podatnik dokonując rozliczenia podatku akcyzowego ma prawo do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu w momencie:

dla sprzedawcy - w przypadku wystawienia faktury korygującej potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

dla nabywcy - zmniejszenie podatku naliczonego następuje w miesiącu otrzymania faktury korygującej.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Spółkę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl