Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 grudnia 2004 r.
Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych.
Urząd Celny w Siedlcach
446000-AP-0707-55/04/BR

Naczelnik Urzędu Celnego w Siedlcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki zawarte w piśmie b/n z dnia 08.11.2004 r. uzupełnione pismem b/n z dnia 12.11.2004 r. w udziela informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego i dostawy wewnątrzwspólnotowej:

Stan faktyczny

Spółka nabyła na terenie Niemiec samochód kempingowy (kod CN 87033311). W kilka dni po przywozie samochodu na terytorium kraju nastąpiła sprzedaż samochodu za granicę - na terytorium Wspólnoty. Po przywozie samochodu do kraju Spółka złożyła deklarację uproszczoną AKC-U. Podatek akcyzowy wynikający ze złożonej deklaracji uproszczonej AKCU nie został przez Spółkę uiszczony.

Pytania Podatnika:

1. Czy terminem zapłaty podatku akcyzowego jest data wynikająca a deklaracji AKC-3 deklaracja dla podatku akcyzowego - tj. do 25 dania miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czy data zapłaty może być późniejsza, jeżeli samochód nie zostanie w tym okresie zarejestrowany?

2. Jeżeli w ciągu kilku dni po dokonaniu nabycia zakupionego samochodu z Niemiec, samochód zostanie sprzedany poza terytorium naszego kraju (dokonana zostanie dostawa wewnątrzwspólnotowa), czy istnieje konieczność opłacenia podatku akcyzowego od w/w w pkt 1 dostawy (wykazanej w deklaracji AKC-3). Jeżeli nie to czy ten podatek po zapłaceniu podlegać będzie zwrotowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09.04.2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych.

Odpowiedź Urzędu.

1.Opodatkowanie wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym reguluje ustawa o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.) [zwana dalej: ustawą].

W świetle art. 80 ust. 1 "ustawy" akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Podatnikami akcyzy od samochodów osobowych zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy są :

1. podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju

2. importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Przepis art. 80 ust. 2 ustawy nie wymienia wśród podatników akcyzy od samochodów, podmiotów dokonujących dostaw wewnątrzwspólnotowych, w związku z powyższym dostawa wewnątrzwspólnotowa nie podlega akcyzie.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane po przywozie na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju. Obowiązek złożenia deklaracji jest uzależniony od powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy powstaje z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później niż z chwilą rejestracji. Obowiązek zapłaty akcyzy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego w celu jego odsprzedaży przed pierwszą rejestracją powstaje przed dokonaniem sprzedaży. Zgodnie bowiem z art. 82 ust. 5 ustawy w przypadku sprzedaży samochodu przed jego pierwszą rejestracją przez podmiot dokonujący jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, podmiot ten obowiązany jest przekazać nabywcy dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Podatnikami akcyzy od samochodów osobowych są również podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju. W przypadku sprzedaży samochodu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania wyrobu (art. 80 ust. 3 pkt 1 ustawy).

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy sprzedający jest zobowiązany do wykazania w wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonanej odsprzedaży samochodu osobowego. Zaś przepis ust. 2 tegoż artykułu stanowi, iż w przypadku wystawienia przez podatnika faktury, w której została wykazana kwota akcyzy, jest on obowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku.

Podatnik sprzedający samochody osobowe zobowiązany jest stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy deklarację dla podatku akcyzowego AKC-3 wraz z załącznikiem AKC-3E. Termin zapłaty akcyzy obliczonej w deklaracji AKC-3 został określony w art. 19 ust. 1 ustawy, który stanowi, że podatnicy są obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej. Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu (art. 79 ustawy).

2.Podatnicy dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są obowiązani posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie dostawy tych wyrobów do innego państwa członkowskiego. Dostawa wewnątrzwspólnotowa zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy przemieszczenie wyrobów akcyzowych na terytorium innego państwa członkowskiego. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy są w szczególności: dokumenty przewozowe, faktura i specyfikacja dostawy oraz dokumenty handlowe związane z dostawą. Podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe niezharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego od których została zapłacona akcyza na terytorium kraju, przysługuje zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy zwrot akcyzy. Zwrotu akcyzy dokonuje się na pisemny wniosek podmiotu, który dostarczył wyroby akcyzowe niezharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego. Szczegółowy tryb zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. Nr 74 poz. 673). W tymże rozporządzeniu w § 2 ust. 1 - 3 zostały określone dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora oraz bez ich udziału, przy użyciu własnego środka transportu.

Z powyższego wynika iż po spełnieniu warunków zawartych w przepisach o zwrot podatku akcyzowego od samochodu, od którego została zapłacona akcyza i:

- który został przekazany nabywcy na terenie kraju, a następnie przemieszczony z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego przez tegoż nabywcę, może zwracać się tylko ten podmiot (np. nabywca), który dostarczył samochód na terytorium państwa członkowskiego;

- który został przekazany nabywcy na terenie państwa członkowskiego, może zwracać się podmiot (np. sprzedawca), który dostarczył samochód na terytorium państwa członkowskiego.

Ponadto należy dodać, że art. 78 ust. 1 ustawy, nakłada na podmioty prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowej, obowiązek składania we właściwym urzędzie celnym informacji podsumowujących, za okresy kwartalne w terminie do dnia 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Informacja podsumowująca zawiera dane identyfikacyjne podatnika, jego siedzibę i adres, określenie rodzaju działalności, określenie ilości wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, a także dane identyfikacyjne odbiorcy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie wskazali Państwo na instytucję zwolnienia od akcyzy na podstawie przepisów art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy, sugerując iż zwolnienia określone w tym przepisie należy traktować na równi z brakiem obowiązku zapłaty podatku. Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że zwolnienia mogą być stosowane również poprzez zwrot kwoty akcyzy, o czym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy. Ponadto szczegółowy zakres zwolnień od akcyzy o których mowa m.in. w art. 25 ust. 1 ustawy oraz warunki i tryb ich stosowania został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97 poz. 966 zm. Dz. U. Nr 181 poz. 1875) wydanym w oparciu o upoważnienie zawarte w przepisie art. 25 ust. 5 ustawy. Przepisy tegoż rozporządzenia nie przewidują zwolnienia od akcyzy w opisanych przez Państwo okolicznościach.

W kwestii przepisów Dyrektywy z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ustaleń ogólnych dotyczących produktów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i kontroli obrotu tymi produktami należy stwierdzić, iż zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym uregulowane w Unii Europejskiej implementowano ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym. Zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej (M.P. Nr 20 poz. 359) prawo Unii Europejskiej obowiązuje bądź bezpośrednio, bądź wymaga wdrożenia do krajowego porządku prawnego. Dyrektywy skierowane są do państw członkowskich, określają cel, który powinien zostać osiągnięty w wyznaczonym terminie. Warunkiem związania podmiotów przepisami dyrektywy jest wdrożenie przepisów dyrektywy do krajowego porządku prawnego.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Otrzymują;

1. Adresat

2. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie

3. aa

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl