Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 grudnia 2004 r.
Korekta faktur VAT o naliczony podatek akcyzowy.
Urząd Celny w Pruszkowie
445000-PA-9104-77/04/KGL

Stan faktyczny:

Spółka jest producentem m.in. paliw silnikowych, wyrobów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych opodatkowanych podatkiem akcyzowym np.: węglowodory cykliczne. Na zakup tych towarów nabywca złożył oświadczenie o przeznaczeniu tych wyrobów na cele inne niż napędowe. Przed dniem odbioru kolejnej partii zamówionego towaru nabywca telefonicznie zrezygnował z dostawy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze względu na brak faktycznej możliwości objęcia produktów szczególnym nadzorem podatkowym oraz brakiem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Jednak pisemnie oświadczenie nie zostało skutecznie wycofane. W związku z powyższym Spółka wystawiła faktury VAT dokumentujące sprzedaż węglowodorów cyklicznych zuwzględnieniem podatku akcyzowego. Powyższe zostało zakwestionowane przez nabywcę tego wyrobu, który twierdził, że w terminie zostało złożone wymagane oświadczenie i zażądał skorygowania faktur VAT.

Pytanie podatnika jest następujące:

Czy Spółka może dokonać korekty faktur VAT o naliczony podatek akcyzowy od sprzedaży węglowodorów cyklicznych, jeśli przed sprzedażą zostało złożone oświadczenie, o którym mowa w § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) a na sprzedaż wystawiono faktury VAT z naliczonym podatkiem akcyzowym?

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych m.in. z węglowodorów cyklicznych: toluen, izomery ksylenu.

Zwolnienia, o których mowa w § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia zgodnie z ust. 2 tego paragrafu, mają zastosowanie pod warunkiem, że nabywca złoży oświadczenie, że nabywane wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przeznaczone do celów napędowych lub opałowych lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, stosownie do § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego powinno zawierać co najmniej nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP; ilość zakupionego wyrobu akcyzowego oraz jego symbol PKWiU lub kod CN; cel, na który zostanie przeznaczony zakupiony wyrób; datę imiejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy uznać, że jeżeli oświadczenie złożone przez nabywcę spełnia wymogi § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, to Spółka może dokonać korekty faktur VAT o naliczony podatek akcyzowy od sprzedaży węglowodorów cyklicznych, o ile to oświadczenie nie zostało skutecznie wycofane przez nabywcę towaru - składającego to oświadczenie.

Odpowiedzi powyższej udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna zobowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl