Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 grudnia 2004 r.
Sprzedaż oleju napędowego z przeznaczeniem innym niż do napędu pojazdów samochodowych, a obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej.
Urząd Celny w Pruszkowie
445000-PA-9104-71/04/KGL

Stan faktyczny:

Spółka jest producentem m.in. paliw silnikowych, w tym oleju napędowego. Spółka dokonuje ich sprzedaży na rzecz różnych podmiotów, które nie wykorzystują tych paliw do napędu pojazdów przeznaczonych do poruszania się po drogach. Są to m.in. jednostki badawcze, instytucje naukowe, PKP.

Pytanie podatnika jest następujące:

Czy sprzedając olej napędowy dla PKP z przeznaczeniem innym niż do napędu pojazdów samochodowych należy naliczyć i odprowadzić opłatę paliwową?

Odpowiedź na pytanie:

Stosownie do art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz. 2571) wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) podlega opłacie, zwanej dalej "opłatą paliwową".

Zgodnie z art. 2 pkt. 31 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdem jest środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.

Paliwa silnikowe w rozumieniu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wymienione w art. 37h ust. 3 podlegają opłacie paliwowej, jeżeli są wprowadzane na rynek krajowy i są wykorzystywane do napędu środków transportu poruszającego się po drogach oraz do napędu innych maszyn lub urządzeń przystosowanych do poruszania się po drogach.

Z literalnego brzmienia art. 37h ust. 1 ww. ustawy wynika, że opłata paliwowa obciąża jedynie paliwa silnikowe służące do napędu wszelkich pojazdów poruszających się po drogach.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy uznać, że opłacie paliwowej nie podlega sprzedaż oleju napędowego wykorzystywanego w innych maszynach lub pojazdach wymienionych w art. 2 pkt. 31 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Odpowiedzi powyższej udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl