Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 lipca 2006 r.
Urząd Celny w Pruszkowie
445000-PA-9104-38/06/84/KN
Warunki zwolnienia od akcyzy gazu płynnego - propan, butan.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 19.05.2006 r.) Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie

postanawia uznać stanowisko podatnika w przedstawionym wniosku za

nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.05.2006 r. do Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie wpłynął wniosek Spółki w sprawie udzielenia w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z wniosku wynika stan faktyczny:

Spółka zwana dalej "Podatnikiem", posiada rozlewnie gazu płynnego rozproszone na terenie całego kraju. Rozlewnie uzyskały status składów podatkowych i objęte są stałym nadzorem.

Podatnik sprzedaje gaz płynny propan-butan do celów grzewczych, między innymi odbiorcom indywidualnym, korzystającym ze zwolnienia zawartego w § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.).

Klient podpisuje umowę z Podatnikiem na montaż instalacji i dostawy gazu do celów grzewczych. Podatnik sprzedaje instalację klientowi po jej wykonaniu. Jednak sam zbiornik pozostaje własnością Podatnika i jest dzierżawiony klientowi. W momencie dostawy klient podpisuje dla Podatnika oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 ww. rozporządzenia, oraz odbiera fakturę za cały gaz z danej dostawy.

Podatnik zmuszony konkurencją planuje jednak dokonanie następującej zmiany w dotychczasowym systemie sprzedaży gazu: na montowanych zbiornikach u klientów będzie montowany system telemetryczny, na podstawie wskazań którego podatnik będzie wiedział, ile gazu pozostało w zbiorniku oraz ile klient zużył w okresie rozliczeniowym, np. w miesiącu. Klient nie będzie fakturowany już przy dostawie za całą ilość gazu dostarczonego tak jak dotychczas, ale będzie fakturowany sukcesywnie w okresach miesięcznych za faktyczne zużycie gazu. Czyli w zbiorniku, który stoi u klienta, będzie gaz, którego właścicielem jest Podatnik. Zaświadczenie o zużyciu gazu do celów grzewczych będzie podpisywane jednak przy dostawie gazu.

Przedstawione we wniosku pytanie Strony jest następujące:

"Czy przedstawiony powyżej sposób sprzedaży gazu w zwolnieniu od akcyzy jest zgodny z przepisami prawa akcyzowego, skoro nie jest spełniony § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia, ponieważ nie nastąpiła jeszcze formalna sprzedaż gazu płynnego?"

Według Strony takie stanowisko jest prawidłowe, gdyż mimo iż gaz należący do Podatnika znajduje się poza składem podatkowym w zbiorniku dzierżawionym przez klienta, to jednak zostanie on zużyty do celów grzewczych, o czym poinformował klient w oświadczeniu, i sukcesywnie zafakturowany. Fakturowanie częściowe wprowadzone na rynek ma ułatwić klientowi planowanie jego wydatków i spowodować, że korzystanie i płacenie za energię z propan-butanu upodobni się do korzystania z innych nośników.

Zdaniem Strony § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nie mówi, w którym momencie ma nastąpić sprzedaż wyrobu zwolnionego. Najważniejszym warunkiem w opinii wnioskodawcy jest oświadczenie, że zostanie on zużyty do celów innych niż napęd pojazdów samochodowych.

Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego.

Jednak zwolnienie gazu płynnego propan-butan, mieszaniny propanu-butanu w myśl § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) będzie miało miejsce w przypadku, gdy są one zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych. Ustęp 2 powyższego paragrafu dodaje, iż zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1)

gaz płynny jest rozlewany do butli gazowych w składzie podatkowym;

2)

gaz płynny jest sprzedawany ze składu podatkowego uprawnionemu nabywcy lub przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

Zgodnie z ust. 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który:

1)

zużywa wyroby, o których mowa w ust. 1, na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych i który złoży oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie powinno być złożone na fakturze VAT lub na dowodzie dostawy;

2)

dokonuje odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w pkt 1.

Reasumując, zwolnienie od akcyzy gazu płynnego propan-butan może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w § 15 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, tj. musi nastąpić sprzedaż ze składu podatkowego tego gazu uprawnionemu nabywcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu datowania postanowienia. Interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

POUCZENIE

Stosownie do art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika przysługuje zażalenie.

Na niniejsze postanowienie wnosi się zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia stosownie do art. 238 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie na postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie stosownie do art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.

Składając zażalenie, należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł od zażalenia i po 0,50 zł do każdego załącznika.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl