Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 września 2007 r.
Urząd Celny w Pruszkowie
445000-PA-9104-15/07/52/KN
Czy podatnicy rozliczający się na zasadzie szczególnego opodatkowania „VAT marża” dokonujący nabycia aut używanych z krajów Unii Europejskiej w celu ich dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym informacje podsumowujące za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r., art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 5 czerwca 2007 r.), Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie

postanawia uznać stanowisko podatnika w przedstawionym wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2007 r. do Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie wpłynął wniosek Pana ... (zwanego dalej wnioskodawcą), w sprawie udzielenia w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z wniosku wynika stan faktyczny:

Wnioskodawca w chwili obecnej nie prowadzi działalności związanej z nabyciem aut z Unii Europejskiej. Mając na uwadze możliwość otwarcia firmy o wskazanym profilu oraz napotykając na wiele rozbieżności w podawanych interpretacjach, Wnioskodawca chce rozwiać wątpliwości co do wskazanych we wniosku kwestii.

Opisana we wniosku sytuacja ma zatem charakter teoretyczny.

Przedstawione we wniosku pytanie Strony jest następujące:

"Czy podatnicy rozliczający się na zasadzie szczególnej opodatkowania "VAT marża", dokonujący importu aut używanych z krajów Unii Europejskiej w celu ich dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym informacje podsumowujące za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy?"

Stanowisko Spółki:

Zgodnie z brzmieniem art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), podatnicy rozliczający się na zasadzie szczególnej opodatkowania "VAT marża", dokonujący importu aut używanych z krajów Unii Europejskiej w celu ich dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym informacje podsumowujące za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyjaśnia, iż przemieszczanie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju zostało określone w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) jako nabycie wewnątrzwspólnotowe, natomiast import zgodnie z art. 2 pkt 9 ww. ustawy zdefiniowany został jako przywóz wyrobów akcyzowych z terytoriów państw trzecich na terytorium kraju.

Mając zatem na uwadze, iż intencją Strony było uzyskanie odpowiedzi na zapytanie w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym a nie importem, Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wyjaśnia, iż stosownie do art. 78 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych nie zharmonizowanych są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym informacje podsumowujące o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych, zwane dalej "informacjami podsumowującymi", za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących nabyć wewnątrzwspólnotowych.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Reasumując, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego używanych samochodów osobowych w celu ich dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym informacje podsumowujące za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu datowania postanowienia. Interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Powyższa "interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika" nie jest "interpretacją przepisów prawa podatkowego (interpretacją indywidualną)", o której mowa w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2007 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl