444000-PA-911-20/04/DJ - Informacja o podatku akcyzowym od energii elektrycznej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 listopada 2004 r. Urząd Celny w Radomiu 444000-PA-911-20/04/DJ Informacja o podatku akcyzowym od energii elektrycznej.

Stan faktyczny :

Informacja podatkowa AKC-3/H - o podatku akcyzowym od energii elektrycznej zawiera pozycję wykazywaną przez Podatnika w celach analitycznych; kolumna d - kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku VAT i kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów lub kwota należna z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej. Elektrownia część energii elektrycznej zakontraktowanej w umowach z odbiorcami (PSE, zakłady energetyczne) w ramach bilansowania systemu elektroenergetycznego redukuje, w związku z czym fizyczna dostawa energii elektrycznej do sieci jest niższa niż wielkość określona w umowach, a zatem część przychodów osiągniętych przez Elektrownię powstaje z tytułu sprzedaży energii elektrycznej nie objętej obowiązkiem podatkowym w akcyzie. Podstawą ustalenia podatku VAT są pełne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (zafakturowana sprzedaż energii elektrycznej, w tym Regulacyjne Usługi Systemowe), zaś kwota należnej akcyzy dotyczy tylko ilości energii elektrycznej oddanej do sieci.

Pytanie Podatnika :

Jaką wartość przychodów należy przyjąć jako podstawę pomniejszenia o podatek VAT oraz akcyzę w celu wykazania w deklaracji AKC-3/H kolumna d jako "kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku VAT i kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów lub kwota należna z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej" w sytuacji, gdy część energii elektrycznej zakontraktowanej przez Elektrownię w umowach z odbiorcami (PSE, zakłady energetyczne) zostaje w ramach bilansowania systemu elektroenergetycznego redukowana, w związku z czym fizyczna dostawa energii elektrycznej Elektrownii do sieci jest niższa niż wielkość energii określona w umowie?

Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) w odpowiedzi na pytanie z dnia 27.07.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie wartości przychodów wykazywanych przez Spółkę w deklaracji AKC-3/H jako "kwoty należnej z tytułu sprzedaży pomniejszonej o kwotę podatku VAT i kwotę akcyzy, należnych od tych wyrobów lub kwoty należnej z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej" wyjaśnia, co następuje :

Stan faktyczny przedstawiony przez Stronę wskazuje na okoliczność, że część energii elektrycznej będąca przedmiotem umów z odbiorcami (PSE, zakłady energetyczne) ulega w ramach bilansowania systemu elektroenergetycznego redukcji, w związku z czym fizyczna dostawa energii elektrycznej z Elektrowni do sieci jest niższa niż wielkość energii zakontraktowanej w ramach umów z odbiorcami, w następstwie czego wartość przychodów będących podstawą ustalenia podatku VAT (zafakturowana sprzedaż energii elektrycznej, w tym Regulacyjne Usługi systemowe) odnosi się do całości przychodów, natomiast kwota należnej akcyzy dotyczy tylko ilości energii elektrycznej oddanej do sieci.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 80, poz. 741) w załączniku nr 9 w kolumnie d informacji o podatku akcyzowym od energii elektrycznej AKC-3/H zamieszczono pozycję: "kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku VAT i kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów lub kwota należna z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej". Powyższa wartość wykazywana jest w celach analitycznych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmian.) w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem jej wydania, natomiast podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w kwocie na jednostkę wyrobu jest ilość wyrobów akcyzowych - art. 10 ust. 2 w związku z art. 75 ust. 2 cytowanej ustawy. Wykazywana przez Spółkę kwota podatku akcyzowego w pozycji "g" nie wynika zatem bezpośrednio z wartości ujętej w kolumnie "d" w/w informacji.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powyższe przepisy należy stwierdzić, że zapis w przedmiotowej informacji jednoznacznie wskazuje na kwotę należną z tytułu sprzedaży, w związku z powyższym jako podstawę pomniejszenia o podatek VAT oraz akcyzę w kolumnie d należy wykazywać (w celach analitycznych) całość przychodów uzyskanych z tytułu sprzedanej energii.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl