Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 listopada 2004 r.
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym sprzedaży używanego samochodu osobowego przed pierwszą rejestracją w kraju.
Urząd Celny w Radomiu
444000-PA-911-18/04/DJ

Stan faktyczny :

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonał sprzedaży używanego samochodu osobowego sprowadzonego z UE, stosując opodatkowanie VAT od marży handlowej (art. 120 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535). Dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego złożył deklarację uproszczoną i zapłacił akcyzę w wysokości 65 % od wartości nabytego samochodu.

Pytanie Podatnika :

Czy sprzedając używany samochód osobowy sprowadzony z Unii Europejskiej przed jego pierwszą rejestracją powinienem zapłacić podatek akcyzowy, biorąc pod uwagę dyspozycję art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym ?

Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytanie złożone w piśmie z dnia 15.10.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją, zakupionego uprzednio w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego, wyjaśnia co następuje:

Samochody osobowe jako wyrób akcyzowy niezharmonizowany podlegają opodatkowaniu akcyzą na podstawie przepisów określonych w Dziale III, Rozdział 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmian.)

Zgodnie z art. 80 ust. 1 cytowanej ustawy akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju , zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Natomiast art. 80 ust. 2 określa podmioty, będące podatnikami akcyzy od samochodów; są to :

* podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

* importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego

Ponadto należy mieć na względzie, iż zgodnie z art. 79 w/w ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy związanej ze sprzedażą opodatkowaną o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, w tym też przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym lub zapłaconej od importu.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że w tej sytuacji wystąpi obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży niezarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego z tym, że dyspozycja art. 79 w/w ustawy stwarza możliwość skorzystania z uprawnienia do pomniejszenia kwoty podatku o podatek zapłacony przy jego nabyciu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że przytoczony w pytaniu przepis art. 4 ust. 5 ustawy nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż nie rozstrzyga o istocie zagadnienia oraz jest przepisem ogólnym w stosunku do regulacji zastosowanych w Dziale III Rozdział 4 ustawy o podatku akcyzowym, które określają procedurę powstania oraz realizacji obowiązku podatkowego w przedmiotowym zakresie.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl