Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 września 2005 r.
II Urząd Celny w Warszawie
442000-AP-9104-23/05/HM
Pomniejszenie podatku akcyzowego przy przejęciu spółki.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 11.08.2005r. (data wpływu 11.08.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, uzupełnionego pismami z dnia 23.08.2005r. (data wpływu 24.08.2005r.) oraz 29.08.2005r. (data wpływu 29.08.2005r.)

postanawiam uznać stanowisko Strony przedstawione we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.08.2005r. do Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie wpłynął wniosek Spółki Akcyjnej, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Na podstawie art.169 § 1, art. 14a § 1 oraz § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie pismem nr 442000-AP-9104-23/05/HM, z dnia 23.08.2005 r. wezwał Spółkę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku o:- sprecyzowanie treści pytania - Wnioskodawca we wniosku przedstawił jedynie opis stanu faktycznego oraz własne stanowisko w sprawie,- urzędowo uwierzytelnioną kserokopię decyzji administracyjnej połączenia spółek w drodze przejęcia przez Spółkę Akcyjną Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.

3. Następujące stanowisko cyt.: "Naszym zdaniem przejęcie przez S.A. (spółka przejmująca) spółki (spółka przejmowana) w postaci całego przeniesienia majątku spowoduje, iż na podstawie art. 494 K.s.h. (Spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej). Spółka akcyjna dokonując czynności przewidziane w art. 79 ustawy o podatku akcyzowym, ma prawo dokonać obniżenia odprowadzanego przez siebie należnego podatku akcyzowego o podatek naliczony przejęty od spółki z o.o. Zasadę ciągłości zobowiązań podatkowych w przypadku połączenia spółek kapitałowych ustanawia art. 93 Ordynacji podatkowej (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejecie innej osoby prawnej, osobowej spółki handlowej. Przez przepisy prawa podatkowego rozumiemy przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Zgodnie z art. 3 pkt. 1 Ordynacji podatkowej ustawami podatkowymi są ustawy dotyczące podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich."

3. Następujące stanowisko cyt.: "Naszym zdaniem przejęcie przez S.A. (spółka przejmująca) spółki (spółka przejmowana) w postaci całego przeniesienia majątku spowoduje, iż na podstawie art. 494 K.s.h. (Spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej). Spółka akcyjna dokonując czynności przewidziane w art. 79 ustawy o podatku akcyzowym, ma prawo dokonać obniżenia odprowadzanego przez siebie należnego podatku akcyzowego o podatek naliczony przejęty od spółki z o.o. Zasadę ciągłości zobowiązań podatkowych w przypadku połączenia spółek kapitałowych ustanawia art. 93 Ordynacji podatkowej (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejecie innej osoby prawnej, osobowej spółki handlowej. Przez przepisy prawa podatkowego rozumiemy przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Zgodnie z art. 3 pkt. 1 Ordynacji podatkowej ustawami podatkowymi są ustawy dotyczące podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich."

Oceniając przedstawione powyżej stanowisko Spółki stwierdzam, iż zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób. Po dokonaniu planowanego połączenia spółek, w drodze przejęcia przez Spółkę Akcyjną Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, spółka przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki spółki przejmowanej jako podatnika. Zatem spółka przejmująca będzie mogła pomniejszyć należny podatek akcyzowy o kwotę, która została wykazana w ostatnio składanej deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-2, AKC-2/E przez spółkę przejmowaną w części E "KWOTA PODATKU AKCYZOWEGO DO ZAPŁATY" pozycja 33 "Nadwyżka wpłat do rozliczenia" tej deklaracji. Powyższa odpowiedź w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Odpowiedź nie jest wiążąca dla Spółki, jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany lub uchylenia. Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 § 1 oraz § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, które wnosi się za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie powinno, powinno zawierać zarzuty na postanowienie, określać istotę i zakres żądania, będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Do zażalenia należy załączyć znaczki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł i po 0,50 zł od każdego załącznika. Zgodnie z art. 238. ww. ustawy, wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ podatkowy, które wydał postanowienie, może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony, wstrzymać jego wykonanie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl