Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 grudnia 2004 r.
Stawka podatku akcyzowego dla olejów smarowych.
II Urząd Celny w Warszawie
442000-AP-9104-10/04

Stan faktyczny:

Spółka prowadzi obrót wyrobami akcyzowymi, zarówno zharmonizowanymi jak i niezharmonizowanymi. Do wyrobów zharmonizowanych nabywanych przez Spółkę wewnątrzwspólnotowo zalicza się m.in. odrdzewiacz w postaci aerozolu, tj. produkt określony kodem CN 2710 19 99. Produkt ten stosowany jest jako preparat do "luzowania" połączeń gwintowanych, które często po dłuższym oddziaływaniu warunków atmosferycznych pokrywają się rdzą. Produkt ten nie jest smarem plastycznym, wewnątrz pojemnika ciśnieniowego znajduje się nafta i propeleny (gazy) służące do wytwarzania aerozolu, objętość pojemnika wynosi 300 ml.

Pytanie podatnika jest następujące:

Jaka jest stawka podatku akcyzowego dla wyrobu z kodem CN 2710 19 99 posiadającego wymienione w stanie faktycznym cechy?

Odpowiedź:

Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) do paliw silnikowych i olejów opałowych zalicza się wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy. Wyroby akcyzowe o kodzie CN 2710 są wymienione w poz. 4 załącznika nr 2 do ustawy. Tym kodem są oznaczane: oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Art. 65 ust. 1 i 2 ustawy stanowi, iż:

1) stawka akcyzy na paliwa silnikowe i oleje opałowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, a w przypadku ciężkich olejów opałowych, gazu płynnego i metanu 700 zł od 1.000 kilogramów gotowego wyrobu.

2) Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, obniżać stawki akcyzy określone w ust. 1 oraz różnicować je w zależności od rodzaju wyrobu, a także określać warunki ich stosowania, uwzględniając:

1) przebieg realizacji budżetu;

2) sytuację gospodarczą państwa oraz poszczególnych grup podatników;

3) potrzebę ochrony środowiska naturalnego, a także udział w tych wyrobach komponentów wytwarzanych z surowców odnawialnych.

Realizację ww. upoważnienia stanowi, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.), gdzie w § 2 ust. 1 pkt 1 określono, że stawki akcyzy określone w art. 65 ust. 1, [...], ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, [...], obniża się do wysokości określonej w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia - dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju,

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych.

Oznacza to, że wyrób akcyzowy o kodzie CN 2710 19 99 nie będący smarem plastycznym jest wyrobem, o którym mowa w poz. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.). W kolumnie 2 tabeli stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i importowanych określono kody CN towarów, dla których ustanowiono obniżone stawki podatku akcyzowego. W nazwie grupy towarów, w kolumnie 3 tabeli stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i importowanych, ww. załącznika pozycje 2 opisano jako "oleje smarowe, z wyłączeniem 2710 19 85 - oleje białe, parafina ciekła, ex 2710 19 99 - smary plastyczne".

Oznacza to, iż stawka akcyzy jest ustalona tylko dla towarów objętych danym kodem, w tym przypadku dla grupy wszystkich towarów (olejów smarowych) zaklasyfikowanych według kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 z wyłączeniem olejów białych i parafiny ciekłej zaklasyfikowanych wg kodu CN 2710 19 85 oraz smarów plastycznych zaklasyfikowanych wg kodu CN 2710 19 99. Wyłączenie "ex" przed kodem CN 2710 19 99 oznacza, iż w grupie towarowej przyporządkowanej do tego kodu CN znajdują się także inne wyroby z grupy olei smarowych. Wyłączenie dla wyrobów akcyzowych z tabeli stawek dotyczy zatem, w kontekście kodu CN 2710 19 99, tylko smarów plastycznych.

Zatem dla wyrobu akcyzowego oznaczonego kodem CN 2710 19 99 i nie będącego smarem plastycznym stawka podatku akcyzowego wynosi 1141,00 zł/1000 l.

Odpowiedzi powyższej udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl