Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Procedura nabycia wewnątrzwspólnotowego benzenu w składzie podatkowym i odsprzedaż podmiotowi posiadającemu status składu podatkowego na terytorium kraju.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-89/04/2249/ID

Stan faktyczny:

Spółka z o.o. prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie handlowym i zamierza dokonywać transakcji polegających na zakupie benzenu (PKWiU: 24.14.12-23) w składzie podatkowym na Węgrzech oraz jego odsprzedaży podmiotowi posiadającemu status składu podatkowego w Polsce. Surowiec, w cysternach kolejowych, przemieszczany będzie między składami podatkowymi w procedurze zawieszonej akcyzy, z zastosowaniem administracyjnych dokumentów towarzyszących (ADT). Odbiorca benzenu zużywa go do produkcji kaprolaktamu, a więc nie w celu zużycia go jako paliwo silnikowe albo dodatek lub domieszka do produkcji paliw silnikowych.

Pytanie podatnika:

Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o interpretację przepisów, a w szczególności opinię - czy planowana przez Spółkę procedura jest prawidłowa i może być stosowana?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm./, wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy. W poz. 6 pkt 3 tego załącznika wymieniony został benzen (symbol PKWiU - 24.14.12-23, kod CN - 2902 20 00).

Na podstawie art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest również zawieszony, jeśli wyroby są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 11 nabyciem wewnątrzwspólnotowym jest przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

W myśl § 2 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.) odbiorcą - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego jest skład podatkowy oraz zarejestrowany i niezarejestrowany handlowiec, którzy odbierają wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W przypadku, gdy finalnym odbiorcą wyrobu akcyzowego zharmonizowanego (benzenu) jest podmiot prowadzący skład podatkowy należy uznać, że ten skład jest także nabywcą.

Tak więc, Spółka z o.o., nie będąc składem podatkowym, zarejestrowanym handlowcem ani niezarejestrowanym handlowcem, może korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego innego państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju. Jednakże, w przypadku sprzedaży przez Spółkę wyrobów, o których wyżej mowa, znajdujących się w składzie podatkowym, warunkiem skorzystania z procedury zawieszenia poboru akcyzy jest korzystanie ze składu podatkowego na podstawie umowy najmu lub innej umowy prawa cywilnego o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ww. ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest łączne spełnienie przez podatnika następujących warunków:

1) dołączenie do przewożonych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

2) złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Podatnicy wykonujący czynności z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy są objęci przepisami o szczególnym nadzorze podatkowym (art. 27 ust. 7 ustawy).

Szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczeniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju i między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, niezależnie od zastosowanych środków transportu, odbywa się na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

Przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, odbywa się na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (zgodnie z § 3 pkt 3 w/w rozporządzenia). Natomiast zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w momencie zwrotu ADT z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę upoważnionego do nabycia zwolnionych od akcyzy wyrobów (por. § 19 rozporządzenia).

W myśl z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, m.in. prowadzący skład podatkowy oraz podmiot, który nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy jest obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe. Zgodnie z ust. 4 tego artykułu, naczelnik urzędu celnego może wyrazić zgodę, aby zabezpieczenie akcyzowe zostało złożone przez osobę trzecią zamiast podmiotu od którego jest wymagane złożenie zabezpieczenia akcyzowego. Przepisy dotyczące zabezpieczeń akcyzowych unormowane są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 35, poz. 314 z późn. zm.).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, jeżeli prowadzący skład podatkowy lub osoba trzecia nie złoży zabezpieczenia akcyzowego z tytułu przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy należących do Spółki, to zobowiązanym do złożenia takiego zabezpieczenia będzie Spółka z o.o.

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 lit c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), zwalnia się od akcyzy benzen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-23 oraz kodem CN 2902 20 00, w przypadku, gdy jest zużywany do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

Zwolnienie to, stosownie do § 14 ust. 2, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 lit a i ust. 5, ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1) importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedawca złoży oświadczenie, że wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przeznaczone do celów napędowych lub opałowych lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;

2) nabywca złoży oświadczenie, że nabywane wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia, nie będą przeznaczone do celów napędowych lub opałowych lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych. Oświadczenia ww. powinny spełniać wymogi określone w ust. 3 tego paragrafu.

W przypadku sprzedaży, ww. oświadczenie może być złożone na fakturze lub w zamówieniu, jeżeli dokument ten ściśle określa ilość zamawianego wyrobu, zawiera datę i numer, a podmiot prowadzi ewidencję zamówień. Jeżeli oświadczenie jest składane odrębnie, powinno być dołączone do kopii faktury, a w przypadku oświadczenia złożonego w zamówieniu - na fakturze powinien być wpisany numer i data zamówienia.

Na Spółce nabywającej towary akcyzowe zharmonizowane zwolnione ze względu na przeznaczenie ciąży również obowiązek przekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w imporcie towarów, miesięcznych zestawień oświadczeń złożonych przy imporcie oraz otrzymanych od nabywcy.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl