Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 grudnia 2004 r.
Rozliczanie nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-87/04/2179/EU

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie (wpływ do tut. Urzędu w dniu 05.07.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie zasad nabywania wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej i rozliczania dostaw energii oraz momentu powstania obowiązku podatkowego, wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny:

Spółka zajmuje się handlem energią elektryczną i zamierza dokonywać transakcji w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej.

Pytanie podatnika:

"Jak prawidłowo ustalić moment nabycia oraz moment powstania obowiązku podatkowego?

Czy przy kontraktach dotyczących dostaw na przełomie miesięcy, można rozliczać dostawę energii za poszczególne miesiące?"

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. (Dz. U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.) o podatku akcyzowym podatnicy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych są zobowiązani po dokonaniu przywozu na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego i dokonać zapłaty akcyzy w terminie 5 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Obowiązek podatkowy w przypadku energii elektrycznej, zgodnie z art. 6 ust. 5 ww. ustawy, powstaje z dniem jej wydania. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych, będących przedmiotem tego nabycia, nie później jednak niż z dniem otrzymania faktury dokumentującej nabycie, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Wzór deklaracji uproszczonej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74 poz. 668).

W związku z tym, że obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym dla energii elektrycznej powstaje z chwilą jej wydania nie jest możliwe dokonywanie rozliczeń dostawy po całkowitej realizacji kontraktu.

Złożenie deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego AKC-U i zapłata akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólotowego energii elektrycznej powinna nastąpić w terminie 5 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od wydania energii elektrycznej.

Obrót energią elektryczną uregulowany został w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. Nr 153 poz.1504 z 2003r.) oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zgodnie z art. 5 ust.1 ww. ustawy dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy sprzedaży lub umowy przesyłowej. Umowy te powinny uwzględniać zasady określone w ustawie i warunki ustalone w koncesjach oraz zawierać min. co najmniej ilość sprzedanej, przesłanej energii elektrycznej.

W związku z tym, o ilości i chwili wydania energii elektrycznej podatnik dowiaduje się po otrzymaniu raportu operatora systemu przesyłowego wystawianego na podstawie zawartej umowy przesyłowej lub po otrzymaniu faktury, która również sporządzana jest po faktycznym zakończeniu przekazywania energii. Dopiero z chwilą otrzymania takiego raportu lub faktury podatnik uzyskuje informacje o ilości energii elektrycznej stanowiącej podstawę do obliczenia należnego podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej. W praktyce raporty i faktury sporządzane są za okresy miesięczne po faktycznym przesłaniu energii.

W związku z powyższym rozliczanie nabycia energii może następować w okresach miesięcznych. Obowiązek podatkowy powstanie w tym dniu miesiąca, w którym nastąpi ostatnie przekazanie energii elektrycznej, nie zawsze będzie to jednak ostatni dzień miesiąca. Będzie to ostatni dzień, w którym miało miejsce przekazanie energii wskazany przez operatora systemu przesyłowego lub wystawcę faktury i od tego dnia należy obliczać terminy do złożenia deklaracji i zapłaty podatku akcyzowego.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl