Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym suplementów diety zawierających w swoim składzie wino.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-77/04/1877/ID

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie Sp. z o.o., w sprawie udzielenia informacji o stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny:

Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo suplementy diety zawierające w swoim składzie wino (14% lub 12% objętości) jako składnik stabilizujący i klasyfikuje je do kodu CN 2106 90 98 (symbol PKWiU 15.89.14-90.99). Wyroby te sprzedawane są w aptekach.

Pytanie podatnika:

Czy suplementy diety zawierające w swoim składzie wino (14% objętości) jako składnik stabilizujący, klasyfikowane do kodu CN 2106 90 98 lub do kodu CN 2205 10 10, podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Jakiego rodzaju dokumentacja powinna być używana przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym suplementów diety zawierających wino?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) wyrobami akcyzowymi są wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Z analizy załącznika nr 1 do ustawy wynika, że wyrób o kodzie CN 2106 90 98 i symbolu PKWiU 15.89.14-90.99 nie został wymieniony wśród wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN).

Mając na uwadze fakt, że Spółka wskazała dwa kody CN dla nabywanych wyrobów, w celu udzielenia jednoznacznej odpowiedzi w sprawie ustalenia czy nabywane wewnątrzwspólnotowo suplementy diety zawierające w swoim składzie wino, podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czy też nie, niezbędne jest ustalenie prawidłowego kodu CN.

Zgodnie z § 1 pkt 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. Nr 87, poz. 830), Podatnik może zwrócić się do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (ul. Modlińska 4, 03-216 Warszawa) w celu uzyskania wiążącej informacji taryfowej pozwalającej na ustalenie prawidłowej klasyfikacji wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN) stosowanej do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej oraz stosowne instrukcje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl wśród formularzy znajdujących się w katalogu Służba Celna RP. Wiążące informacje taryfowe wydawane są przez Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-Stycznia 49 (kancelaria - tel. 650-17-18, fax 650-12-85, Naczelnik Wydziału - tel. 650-17-17).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Stosownie do punktu 2 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 87, z późn. zm.), w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Reasumując, Naczelnik tut. Urzędu zajmie jednoznaczne stanowisko w sprawie dopiero wówczas, gdy Spółka uzyska wiążącą informację taryfową dla nabywanych wewnątrzwspólnotowo towarów, która pozwoli na ustalenie prawidłowego kodu CN, a co za tym idzie, na ustalenie czy nabywane wyroby podlegają akcyzie i czy objęte są obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl