Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 listopada 2004 r.
Opłata paliwowa z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-74/04/1796/EU

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie)w sprawie udzielenia informacji o zakresie zastosowania regulacji nakładających obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, uprzejmie wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny:

Do dnia 1 maja 2004r. Spółka dokonywała importu do Polski paliw silnikowych. Z dniem 1 maja 2004r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i w konsekwencji Spółka kontynuując dotychczasowe dostawy towarów z krajów unijnych nie dokonuje importu, lecz dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci paliw silnikowych.

Spółka uzyskała status zarejestrowanego handlowca i dokonuje rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Pytanie podatnika:

Czy Spółka dokonująca po dniu 1 maja 2004r. wewnątrzwspólnotowego nabywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci paliw silnikowych jest zobligowana do uiszczania opłaty paliwowej ?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 37j ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym / Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1192 z późn. zm./ - w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr 217 z 2003r., poz. 2124 /, w okresie od 1 maja 2004r. do 14 października 2004r. (włącznie) obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych, o którym mowa w art. 37h, ciążył na:

- producencie paliw silnikowych,

- importerze paliw silnikowych.

Należy zgodzić się zatem ze stanowiskiem Spółki, że w okresie od 1 maja 2004r. nie było podstaw do obciążania opłatą paliwową od paliw silnikowych podmiotów, które dokonały wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci paliw silnikowych.

Przedstawiony powyżej stan prawny uległ zmianie w dniu 15 października 2004r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. Nr 213, poz. 2156 ) zwanej dalej ustawą, która wprowadziła nowe zasady uiszczania opłaty paliwowej.

I tak zgodnie z art. 37h. ust. 1ustawy wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym podlega opłacie, zwanej dalej "opłatą paliwową".

Stosownie do art. 37h ust. 2 przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz.

Paliwami silnikowymi oraz gazem, zgodnie z art. 37 h ust. 3, o których mowa w ust. 1, są produkty o następujących symbolach PKWiU i odpowiadających im kodach CN:

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa produktu

1.

Bez względu na symbol PKWiU

Gaz płynny - propan, butan, mieszaniny propanu-butan oraz inne gazy służące do napędu pojazdów samochodowych

2.

23.20.11-00.1

23.20.11-00.2

Paliwa silnikowe benzynowe

3.

23.20.15

Oleje napędowe

4.

Bez względu na symbol PKWiU

Wyroby przeznaczone do użycia jako paliwa do silników samochodowych

Na podstawie art. 37j. ust. 1obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h, ciąży na:

1) producencie paliw silnikowych lub gazu albo

2) importerze paliw silnikowych lub gazu, albo

3) podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu, albo

4) innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu.

Zgodnie z art. 37k. ust.1 obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem, w którym podmioty, o których mowa w art. 37j. ust. 1, są obowiązane do zapłaty podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h.

Stosownie do art. 37 k ust. 2w przypadku poddania danej ilości paliwa silnikowego, od której zapłacono opłatę paliwową, dalszym procesom, w wyniku których nastąpiło zwiększenie ilości tego paliwa, opłacie paliwowej podlega uzyskana nadwyżka tego paliwa.

Zgodnie z art. 37l. ust.1 podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h, od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

W myśl przepisu art. 37 l ust. 2 opłata paliwowa nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu importu wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 37o. ust.1 podmioty, o których mowa w art. 37j. ust. 1, są obowiązane składać informację o opłacie paliwowej właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz obliczać i wpłacać opłatę paliwową w terminie:

1) do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 37j ust. 1 pkt 1, 3 i 4,

2) określonym dla należności celnych - w przypadku, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2

- na wyodrębniony rachunek bankowy izby celnej, którą kieruje dyrektor właściwy dla naczelnika tego urzędu celnego.

W związku z powyższym od 15 października 2004r. podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych zostały zobligowane do uiszczania opłaty paliwowej.

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej przez podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych powstaje w dniu, w którym jest on zobligowany do zapłaty podatku akcyzowego. Podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, od których podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego jest zobligowany zapłacić podatek akcyzowy. Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych jest zobowiązany do składania informacji o opłacie paliwowej właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz obliczania i wpłacania opłaty paliwowej w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu w którym powstał obowiązek zapłaty na wyodrębniony rachunek bankowy izby celnej, którą kieruje dyrektor właściwy dla naczelnika tego urzędu celnego.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl