Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Termin zapłaty podatku akcyzowego po złożeniu deklaracji uproszczonej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-47/04/1286/EU

Stan faktyczny:

Firma dokonuje m. in. wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów produkowanych w fabrykach w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Sprzedającym jest firma zarejestrowana w Belgii, będąca stuprocentowym udziałowcem. Umowa z tą firmą przewiduje, że samochody są przechowywane w wolnym Obszarze Celnym w Gdańsku. Dysponować nimi Spółka może dopiero po znalezieniu klienta. Samochody są wywożone z WOC do dealerów po wystawieniu faktury na nabywcę.

Pytanie podatnika:

"Czy jest możliwe po złożeniu deklaracji AKC-U w przewidzianym przepisami terminie, dokonywanie wpłat podatku akcyzowego wykazanego w deklaracji AKC-U w kilku odpowiednio oznaczonych wpłatach wnoszonych w miarę wysyłania samochodów z WOC ?

Odpowiedź:

Przez nabycie wewnątrzwspólnotowe, zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, należy rozumieć przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

W myśl art. 80 ust.1 ustawy akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnikami akcyzy od samochodów, zgodnie z art. 80 ust.2 ustawy są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwsza rejestracją na terytorium kraju oraz importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane po przywozie na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego powstaje z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem jako właściciel, nie później jednak niż z chwilą rejestracji.

Biorąc pod uwagę powyższe spółka ma obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej w terminie 5 dni od dnia przywozu samochodu osobowego na terytorium kraju.

Podatek akcyzowy wynikający z powyższej deklaracji należy zapłacić przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju. Jednakże w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych w celu ich sprzedaży przed pierwszą rejestracją obowiązek zapłaty akcyzy powstaje przed dokonaniem sprzedaży. Zgodnie bowiem z art. 82 ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży samochodu przed jego pierwszą rejestracją przez podmiot dokonujący jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, podmiot ten jest obowiązany przekazać nabywcy dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Wprowadzenie samochodów osobowych tj. wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, posiadających status towarów unijnych do Wolnego Obszaru Celnego nie skutkuje zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, która zgodnie z art. 26 ww. ustawy w związku z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. nr 89, poz. 849 z późn. zm.) może mieć zastosowanie tylko do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Podsumowując należy stwierdzić, że Spółka po złożeniu w określonym terminie deklaracji uproszczonej AKC-U z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów, zobowiązana jest dokonać zapłaty akcyzy nie później niż w chwili rejestracji pojazdu na terenie kraju. Obowiązek podatkowy powstaje zarówno w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym jak i każdą sprzedażą samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terenie kraju.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl