Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 października 2004 r.
Wprowadzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszonej akcyzy do wolnego obszaru celnego.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-45/04/1231/ID

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, w odpowiedzi na zapytania Sp. z o.o., w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, w zakresie możliwości wprowadzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszonej akcyzy do wolnego obszaru celnego, wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny:

Sp. z o.o. wprowadza m.in. wyroby akcyzowe zharmonizowane do magazynów Spółki zlokalizowanych w strefie wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie i w strefie tej prowadzi sprzedaż detaliczną tych wyrobów.

Pytania podatnika:

Czy istnieje konieczność uzyskania statusu zarejestrowanego handlowca do nabywania towarów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzowego, wprowadzanych bezpośrednio ze składu podatkowego do wolnego obszaru celnego?

Czy wobec powyższych wyrobów powstaje obowiązek zapłaty akcyzy?

Czy do wprowadzanych do magazynu znajdującego się w wolnym obszarze celnym towarów akcyzowych należy stosować § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania czy § 22b ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zgodnie z którym zwolnienie realizowane jest przez zwrot akcyzy.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych:

a) zawiesza się, jeżeli wyroby te są objęte zawieszająca procedurą celną,

b) może być zawieszony, jeżeli wyroby te otrzymały inne przeznaczenie celne na podstawie przepisów prawa celnego lub są przemieszczane do składu podatkowego.

Stosownie do § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) w przypadku gdy wyroby akcyzowe zharmonizowane są wprowadzane do obszaru wolnocłowego bądź składu wolnocłowego uznaje się, iż akcyza od tych wyrobów została zawieszona. W tych przypadkach stosuje się dokumenty określone w przepisach prawa celnego. Przepisy tego paragrafu znajdują się w rozdziale 3 rozporządzenia, obejmującym szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w eksporcie i imporcie.

Zgodnie z art. 166 (Rozdział 3 - Inne przeznaczenia celne) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, zwany dalej Kodeksem, wolne obszary celne i składy wolnocłowe są częściami obszaru celnego Wspólnoty lub pomieszczeniami znajdującymi się na tym obszarze i oddzielonymi od pozostałej jego części, w których:

a) towary niewspólnotowe traktowane są dla celów stosowania należności przywozowych i obowiązujących w wywozie środków polityki handlowej, jako nie znajdujące się na obszarze celnym Wspólnoty, pod warunkiem że nie zostały dopuszczone do wolnego obrotu ani nie umieszczone pod inną procedurą celną, ani też nie zostały użyte lub zużyte na warunkach nie przewidzianych ustawodawstwem celnym,

b) określone w przepisach szczególnych towary korzystają, ze względu na ich umieszczenie w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, ze środków stosowanych przy wywozie towarów.

Na podstawie art. 169 Kodeksu, w wolnym obszarze celnym, zwanym dalej WOC i składzie wolnocłowym mogą być umieszczane towary niewspólnotowe i towary wspólnotowe. Stosownie do art. 170 wprowadzenie towarów do WOC i składów wolnocłowych nie wymaga ich przedstawienia organom celnym ani przedłożenia zgłoszenia celnego, za wyjątkiem towarów:

- które są objęte procedurą celną i których wprowadzenie do WOC i składu wolnocłowego powoduje zakończenie tej procedury,

- w stosunku do których podjęto decyzję o zwrocie lub umorzeniu należności celnych przywozowych, zezwalającą na umieszczenie tych towarów w WOC lub składzie wolnocłowym,

- korzystają ze środków, określonych w art. 166b Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Przeznaczenie celne w WOC i składzie wolnocłowym otrzymują wszystkie towary niewspólnotowe, które zostały przedstawione organom celnym (art. 48 Kodeksu) oraz te towary wspólnotowe podlegające wspólnotowej polityce rolnej, które korzystają ze środków stosowanych zwykle przy wywozie towarów (art. 179 Kodeksu), tj. z systemu refundacji w ramach wspólnej polityki rolnej. Takie wyroby umieszczane są w WOC lub składzie wolnocłowym pod warunkiem ich wywiezienia do krajów trzecich w określonym terminie.

Na podstawie art. 84 ust. 1 lit a) Kodeksu procedura zawieszająca odnosi się do tranzytu zewnętrznego, składu celnego, uszlachetniania czynnego w formie systemu zawieszeń, przetwarzania pod kontrolą celną i odprawy czasowej.

Mając powyższe na uwadze, pobór podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wprowadzanych do wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych może być zawieszony, jeżeli wyroby te otrzymały inne przeznaczenie celne na podstawie przepisów prawa celnego - dotyczy towarów niewspólnotowych i towarów wspólnotowych korzystających ze środków wspólnej polityki rolnej.

Warunkiem zawieszenia poboru akcyzy od ww. wyrobów, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, jest złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego

Pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wprowadzanych do wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych może być również zawieszony, jeżeli wyroby te są przemieszczane do składu podatkowego.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest łączne spełnienie przez podatnika następujących warunków:

1) dołączenie do przewożonych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

2) złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Stosownie do art. 27 ust. 7 ustawy, podatnicy wykonujący czynności z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy są objęci przepisami o szczególnym nadzorze podatkowym - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598).

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.), wyroby akcyzowe zharmonizowane są przemieszczane ze składu podatkowego do składów wolnocłowych i wolnych obszarów celnych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w przepisach dotyczących dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Prowadzący m.in. wolny obszar celny zwraca prowadzącemu skład podatkowy kartę 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia). Wzór administracyjnego dokumentu towarzyszącego został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.).

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że Spółka nie jest podmiotem prowadzącym wolny obszar celny, a jedynie w jego strefie wynajmuje pomieszczenia na magazyny.

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.), odbiorcą - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego jest skład podatkowy oraz zarejestrowany i niezarejestrowany handlowiec, którzy odbierają wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, natomiast w przypadku obrotu na terytorium kraju wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi odbiorcą jest skład podatkowy lub podmiot upoważniony do nabywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, którzy odbierają wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Spółka dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do magazynów zlokalizowanych w strefie wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie, winna uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec, o którym mowa w art. 38 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 39 ust 1 ustawy, zarejestrowany handlowiec nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia akcyzy.

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia akcyzy przez podmioty posiadające status zarejestrowanego handlowca, również tych które dokonują jednocześnie sprzedaży w sklepach wolnocłowych, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek podatkowy powstaje z dniem nabycia tych wyrobów. Za datę nabycia uważa się dzień, w którym ww. wyroby zostały wprowadzone na miejsce określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec, w którym wyroby te będą odbierane i przechowywane.

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust.1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej, chyba, że z przepisów ustawy wynika inny termin płatności. W przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych podatnicy są również obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy dzienne (art. 19 ust. 2). Mając na uwadze art. 19 ust.3 ustawy, wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne dokonuje się nie później niż 25 dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Wpłaty dzienne dokonywane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane przy rozliczeniu akcyzy, o której mowa w ust. 1, za dany miesiąc rozliczeniowy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ww. ustawy, m.in. zarejestrowani handlowcy i podmioty, które nabywają wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy są obowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej zobowiązania podatkowe.

Stosownie do § 22b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), zwalnia się od akcyzy sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych nabywanych przez osoby podróżujące do państw trzecich, w sklepach wolnocłowych usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych w portach lotniczych lub portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych.

Zwolnienie to, realizowane jest przez zwrot kwoty akcyzy, pod warunkiem, że:

1) wyroby, o których wyżej mowa zostaną sprzedane podróżnym, w odniesieniu do których dokonano sprawdzenia, że ich portem przeznaczenia jest port na terytorium państwa trzeciego;

2) sprzedawca prowadzi dokumentację handlową (spełniającą wymogi § 22b ust. 4 rozporządzenia) pozwalającą na określenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych sprzedawanych osobom podróżującym do państw trzecich;

3) sprzedawca wyodrębni na terenie sklepu wyroby akcyzowe, przeznaczone do sprzedaży podróżnym udającym się do państw trzecich, od innych wyrobów.

Z powyższego przepisu wynika, że warunkiem zwolnienia od akcyzy z tytułu sprzedaży ww. wyrobów osobom podróżujących do państw trzecich, jest uprzednie wpłacenie do budżetu państwa podatku akcyzowego za te wyroby.

Mając powyższe na uwadze, zachodzi konieczność uzyskania przez Spółkę statusu zarejestrowanego handlowca do nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszonej akcyzy i wprowadzanych do magazynów zlokalizowanych w strefie wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie. Z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego powyższych wyrobów powstaje z dniem ich wprowadzenia do wolnego obszaru celnego obowiązek podatkowy.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl