Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Obowiązek przekazywania dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-42/04/1211/JK

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Citroen Polska Sp. z o.o. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w związku ze sprzedażą samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją, wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu samochodami. Nabyte wewnątrzwspólnotowo samochody osobowe sprzedaje przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju.

Zapytanie podatnika:

Czy na Spółce ciąży obowiązek przekazywania odrębnego dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego na terytorium kraju, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, skoro informacja taka zawarta jest na fakturze?

Odpowiedź:

Stosownie do art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.), sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwotę akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego.

Zgodnie z § 1ust. 2 pkt 8 lit. b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ((Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.) w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, przez dokument potwierdzający zapłatę akcyzy z wykazaną kwotą akcyzy rozumie się fakturę z wykazaną kwotą akcyzy.

Reasumując podmiot odsprzedający samochód osobowy nie zarejestrowany w kraju ma obowiązek wykazania na wystawionej fakturze kwotę akcyzy od dokonanej odsprzedaży oraz nie ma obowiązku przekazywania odrębnego dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl