Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Zwolnienie z podatku akcyzowego nabywanego wewnątrzwspólnotowo oleju do celów innych niż napędowe lub opałowe.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-37/04/1144/EU

Stan faktyczny:

Spółka dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobu w postaci oleju PUMPENOEL N62, kod CN 27101981. Produkt kupowany jest z przeznaczeniem do pomp próżniowych wykorzystywanych przy produkcji półprzewodnikowych płytek krzemowych.

Pytanie podatnika:

"Czy w ww. okolicznościach podmiot nabywający wewnątrzwspólnotowo i zużywający ww. olej smarowy uprawniony jest do zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie oświadczenia stwierdzającego, że zakupiony olej smarowy zostanie zużyty do celów innych aniżeli napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.?

Czy firma ma jakieś inne obowiązki wobec Referatu Podatku Akcyzowego w Urzędzie Celnym I?"

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. 29, poz. 257 z późn. zm./, wyroby akcyzowe zharmonizowane są to paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy. Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1 -12 załącznika nr 2 do ustawy.

W poz. 4 pkt 1 tego załącznika wymienione zostały m.in. preparaty, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, o symbolu PKWiU 23.20 oraz kodzie CN 2710.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe inne niż paliwa silnikowe lub oleje opałowe wymienione w poz. 5 załącznika nr 1 do ustawy w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że olej smarowy o kodzie CN 2710 19 81 będzie zużywany do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. W związku z powyższym zwolnienie od akcyzy miało zastosowanie do dnia 19.08.2004 r., po spełnieniu warunków określonych w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego /Dz. U. Nr 97, poz. 966/.

Na podstawie ust. 1 ww. paragrafu zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, miało zastosowanie pod warunkiem, że:

- importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedawca złożył oświadczenie, że towary te nie będą przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub nie będą odsprzedane w celu ich zużycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych;

- nabywca złożył oświadczenie, że nabywane towary nie będą przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub nie będą odsprzedane w celu ich zużycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych;

- nabycie towarów nastąpiło z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;

- podmiot korzystający ze zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, przekazał do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń zawierających informacje, o których mowa w ust. 2.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeśli wyroby są przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej albo są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu.

Zgodnie z art. 27 ust 4, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest łączne spełnienie przez podatnika następujących warunków:

- dołączenie do przewożonych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

- złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Z dniem 20 sierpnia 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 181, poz. 1875), które wprowadziło nowe zasady zwolnienia ww. wyrobów akcyzowych. W § 11 rozporządzenia został wykreślony ust. 3 dotyczący procedury zawieszenia poboru akcyzy, natomiast zwolnienie od akcyzy olejów smarowych uregulowano w § 13.

I tak stosownie do § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99 przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Zwolnienie powyższe, w myśl § 13 ust. 2a, ma zastosowanie pod warunkiem, że:

- podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający wyroby akcyzowe dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia, o których wyżej mowa;

- nabycie wyrobów nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

- podmiot uprawniony do zwolnienia potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie ww. wyrobów i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył wyroby akcyzowe zharmonizowane.

Zatem do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Spółka mogła korzystać przy nabywaniu wewnątrzwspólnotowym ww. olejów smarowych ze zwolnienia od podatku akcyzowego, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ww. przepisie § 11 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, natomiast od dnia 20.08.2004 r. warunkiem zwolnienia od akcyzy tych wyrobów było spełnienie wymogów określonych w § 13 rozporządzenia.

W związku z wejściem w życie w dniu 07.12.2004 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 248, poz. 2492), stosownie do § 13 ust. 2a ww. rozporządzenia zwolnienia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 tego paragrafu (w tym środków o symbolu CN 27101981), mają zastosowanie pod warunkiem sprzedaży tych wyrobów dokonywanej ze składu podatkowego na terytorium kraju podmiotowi dokonującemu odsprzedaży wyrobów podmiotom zużywającym wyroby do celów objętych zwolnieniem, którzy złożą oświadczenie stwierdzające, że wyroby zostaną zużyte do celów objętych zwolnieniem. Oświadczenie to powinno spełniać wymogi § 13 ust. 2e ww. rozporządzenia. Na podstawie § 13 ust. 2c w przypadku sprzedaży ww. wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju podmiotowi dokonującemu odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie m.in. pod warunkiem, że:

- podmiot dokonujący odsprzedaży posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór przedmiotowych wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

- sprzedaż wyrobów podmiotowi dokonującemu odsprzedaży nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez ten podmiot zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy.

Na podstawie § 24f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 181, poz. 1876) w przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do uprawnionego nabywcy następuje zgodnie z § 19, po spełnieniu warunków określonych w § 13 ust. 2a, 2b i 2d powołanego rozporządzenia.

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania, w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, procedura zawieszenia poboru akcyzy może być zastosowana jedynie po przedstawieniu prowadzącemu skład podatkowy zamówienia potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego lub oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów, stwierdzającego cel zużycia wyrobów, o którym mowa w przepisach dotyczących zwolnień od akcyzy.

Wyżej cytowany przepis nie ma zastosowania do przemieszczeń wyrobów akcyzowych zharmonizowanych między państwami członkowskimi. Przepis § 4 rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania - zgodnie z tytułem rozdziału, w którym został umieszczony - określa szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, bowiem § 12 ww. rozporządzenia wyłącza przy przemieszczaniu pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej ze stosowania § 4.

Wobec powyższego, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, po dniu 20.08.2004r., przez Spółkę ww. olejów smarowych warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest ich uprzednie przemieszczenie do składu podatkowego na terytorium kraju.

Zgodnie z § 2a ww. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w załączniku do rozporządzenia, w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, z zastrzeżeniem m.in. § 2b ust. 1.

Stosownie do § 2b ust. 1 i 2 w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których w państwie nabycia nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy i do których stosuje się na terytorium kraju stawkę podatku akcyzowego inną niż stawka 0, ich przemieszczenie na terytorium kraju i wprowadzenie do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z zastosowaniem dokumentów handlowych, a podmiot nabywający wyroby dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Z dniem 07.12.2004 r. nastąpiła zmiana przepisu § 24 f rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania - Dz. U. Nr 248, poz. 2493). Zgodnie z nowym brzmieniem ww. paragrafu w przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

- z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego wyroby do celów objętych zwolnieniem,

- w przypadku wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu dokonującego ich odsprzedaży w momencie zwrotu administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę upoważnionego do nabycia zwolnionych od akcyzy wyrobów,

- z chwilą wydania tych wyrobów przez podmiot dokonujący odsprzedaży uprawnionemu nabywcy, o którym wyżej mowa, przy spełnieniu warunków określonych w § 13 ust. 2c i 2e powołanego rozporządzenia.

Reasumując nie spełnienie ww. warunków zwolnienia - w zależności od daty nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego - powoduje, że powstał wobec Spółki obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. Stawka akcyzy dla ww. wyrobu wynosi 1.141zł/1000l wyrobu, zgodnie z poz. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.).

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl