Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 listopada 2004 r.
Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów zwolnionych od podatku akcyzowego a obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Oświadczenie o przeznaczeniu wyrobu.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-32/04/2077/EU

Stan faktyczny:

Firma nabywa wewnątrzwspólnotowo odczynniki chemiczne wysokiej czystości, które są odsprzedawane w kraju instytucjom wykorzystującym je do celów naukowo-badawczych lub w analityce kontroli jakości produkcji i w związku z tym są zwolnione z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie.

Pytania podatnika:

1) "Czy firma dokonująca nabycia wewnątrzwspólnotowego produktów, które podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29 poz. 257 z późn. zm.) ma obowiązek złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego?"

2) "Gdzie i w jakim terminie, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego produktów, które podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97 poz. 966 z 2004r.)?"

Odpowiedź:

Ad.1 Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu, zwane dalej "podatnikami". W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy opodatkowaniu akcyzą podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe inne niż paliwa silnikowe lub oleje opałowe wymienione w poz. 5 załącznika nr 1 do ustawy, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Nabycie wewnątrzwspólnotowe i sprzedaż na terenie kraju wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 24 ustawy, zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie nie są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W związku z powyższym wykonując działalność gospodarczą polegającą na nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych, o których wyżej mowa, z przeznaczeniem ich odsprzedaży na terenie kraju innym niż do celów napędowych opałowych lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych nie jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.

Ad.2 Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nabywane wyroby, o których mowa w art. 24 ustawy, będą zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. W związku z powyższym zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie, po spełnieniu warunków określonych w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego /Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm./. Jednym z warunków zastosowania zwolnienia jest konieczność złożenia przez nabywcę oświadczenia, że nabywane towary nie będą przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub nie będą odsprzedane w celu ich zużycia jako paliwa silnikowe albo jako domieszki do paliw silnikowych.

Stosownie do § 11 ust. 1 pkt 4 podmiot korzystający ze zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, jest zobowiązany przekazać do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń składanych przez nabywców, które zgodnie z ust. 2 powinny zawierać co najmniej:

1) nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;

2) ilość zakupionego na terytorium kraju, w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim towaru oraz jego symbol PKWiU lub kod CN;

3) cel, na który zostanie przeznaczony towar zakupiony w kraju, nabyty w innym państwie członkowskim lub pochodzący z importu;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

Informuję, iż do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 181, poz. 1875), tj. do 20.08.2004 r., zwolnienie od akcyzy miało zastosowanie m.in. pod warunkiem nabycia towarów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy organami podatkowymi w zakresie akcyzy stosownie do ich właściwości są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Właściwość miejscowa w zakresie akcyzy urzędów celnych i izb celnych określona jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania działań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. Nr 82, poz. 751).

W związku z tym, że Firma wskazała jedno miejsce wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu akcyzą w Warszawie, to stosownie do ww. rozporządzenia w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów (....) miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń powinny być przekazane do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie.

W przypadku nabywania przez Firmę wyrobów wymienionych w piśmie z dnia 23.07.2004 r. zastosowanie będą miały przepisy § 14 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.).

Zgodnie z § 14 ust. 1 zwalnia się od akcyzy m.in. niżej wymienione wyroby akcyzowe w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych:

- węglowodory acykliczne oznaczone symbolem PKWiU 24.14.11 oraz kodem CN 2901 (w grupie tej mieszczą się nabywane przez Firmę wyroby: heksan, heptan, pentan, 2,2,4 -trimetylopentan (izooktan);

- cykloheksan, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-13.00 oraz kodem CN 2902 11 00,

- toluen, oznaczony symbolem PKWiU 24.14.12-25 oraz kodem CN 2902 30 00,

- mieszaniny izomerów ksylenu, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.12-47.2 oraz kodem CN 2902 44 00, (w grupie tej mieści się wymieniony przez Firmę ksylen);

Stosownie do § 14 ust. 2 zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie pod warunkiem, że:

1) importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedawca złoży oświadczenie, że wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przeznaczone do celów napędowych lub opałowych lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;

2) nabywca złoży oświadczenie, że nabywane wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przeznaczone do celów napędowych lub opałowych lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

W związku z powyższym, w przypadku nabywania przez Firmę wyrobów wymienionych w § 14 nie istnieje obowiązek składania do naczelnika urzędu celnego miesięcznych zestawień otrzymanych oświadczeń.

Stosownie do § 24a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 181, poz. 1876) w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych dostarczanych na terytorium kraju do podmiotów uprawnionych do nabywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w chwili ich zużycia zgodnie z przeznaczeniem, z zastrzeżeniem § 24a - § 24k.

Zgodnie z § 24k tego rozporządzenia w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w poz. 6 pkt 3-8, poz. 7 pkt 1-4 załącznika nr 2 do ustawy oraz wyrobu akcyzowego oznaczonego symbolem PKWiU 24.14.11 - 20 i kodem CN 2901 10 zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z chwilą:

- wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu uprawnionego do zwolnienia lub do uprawnionego nabywcy lub;

- ich zużycia do celów napędowych, opałowych lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych w składzie podatkowym.

W związku z tym, że w poz. 5 załącznika nr 2 do ustawy, stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wymienione są węglowodory acykliczne oznaczone symbolem PKWiU 24.14.11 oraz kodem CN 2901 (do grupy tej należą m.in.: heksan, heptan, pentan, 2,2,4 -trimetylopentan (izooktan), natomiast w poz. 6 pkt 1 ww. załącznika wymieniony jest cykloheksan, przemieszczanie tych wyrobów odbywa się, identycznie jak do dnia 20.08.2004 r., tj. w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z § 2a ww. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w załączniku do rozporządzenia, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, z zastrzeżeniem m.in. § 2b ust. 1.

Stosownie do § 2b ust. 1 w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których w państwie nabycia nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy i do których stosuje się na terytorium kraju stawkę podatku akcyzowego inną niż stawka 0, ich przemieszczenie na terytorium kraju i wprowadzenie do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z zastosowaniem dokumentów handlowych.

Nabywający przed wprowadzeniem tych wyrobów na terytorium kraju dokonuje, stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668), zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 181, poz. 1875) Firma przy nabyciu eteru naftowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 11 25, PKWiU 23.20.13-00.29), zobligowana jest, od momentu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, tj. od dnia 20 sierpnia 2004 r., do spełnienia wymogów przepisu § 16. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu zwalnia się od akcyzy benzyny specjalne oznaczone symbolem PKWiU 23.20.13-00.2 oraz objęte kodami CN 2710 11 21 i 2710 11 25, w przypadku, gdy są zużywane do celów innych niż napędowe, opałowe, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

Stosownie do ust. 5 zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego jeżeli:

- importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego złoży właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że wyroby o których mowa w ust. 1, będą przeznaczone do innych celów niż napędowe, opałowe do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;

- importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór benzyn specjalnych, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

- nabycie wyrobów, o których mowa w ust. 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na warunkach określonych w przepisach dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania;

- importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania zwolnionych wyrobów akcyzowych;

- nabywca złoży oświadczenie, że nabywane wyroby nie będą przeznaczone do celów napędowych, opałowych, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;

- importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informację, o której mowa w ust. 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli;

- importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego posiadają status prowadzącego skład podatkowy lub korzystają ze składu podatkowego innego podmiotu na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Z powyższego przepisu wynika, że nabycie wewnątrzwspólnotowe ww. eteru naftowego następuje do składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest łączne spełnienie przez podatnika następujących warunków:

1) dołączenie do przewożonych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

2) złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Ponadto informuję, iż niżej wyszczególnione wyroby, które zostały wskazane w piśmie z dnia 23.07.2004 r., tj.:

- 1-butanol o kodzie CN 2905 13 00 i kodzie PKWiU 24.14.22-30.00;

- 2-butanon o kodzie CN 2914 12 00 i kodzie PKWiU 24.14.62-13.00;

- metanol o kodzie CN 2905 11 00 i kodzie PKWiU 24.14.22-10.00;

- 2-propano (izopropanol) o kodzie CN 2905 12 00 i kodzie PKWiU 24.14.22-20.20;

- eter tert -butylowo - metylowy o kodzie CN 2909 19 00 i kodzie PKWiU 24.14.63-19.19;

nie są wyrobami akcyzowymi.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl