441000-PA-9100I-21/04/846/GK - Podmiot zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego w przypadku sprzedaży samochodu przed pierwszą rejestracją.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 września 2004 r. I Urząd Celny w Warszawie 441000-PA-9100I-21/04/846/GK Podmiot zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego w przypadku sprzedaży samochodu przed pierwszą rejestracją.

Spółka prowadzi działalność handlową w zakresie zakupu i sprzedaży samochodów, w tym również samochodów osobowych. Zakup powyższych samochodów jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym, zaś sprzedaż jest dokonywana przede wszystkim w kraju. Spółka rejestruje tylko niewielką ilość samochodów dla potrzeb swojej działalności.

Pytanie 1: kto jest zobowiązany do zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz deklarowania akcyzy w deklaracji uproszczonej: Spółka, która przy sprzedaży krajowej zapłaci akcyzę w części i tak liczoną od wartości nabycia czy ostateczny nabywca, który zarejestruje samochód?

Pytanie 2: jak należy wypełnić deklarację uproszczoną AKC-U w przypadku, gdy Spółka będzie zobowiązana ją przekazać, aby zawarte w niej pojazdy można było zidentyfikować dla potrzeb uzyskania z Państwa urzędu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy biorąc pod uwagę, że deklaracja AKC-U może być dokumentem zbiorczym dla grupy samochodów, a dokument potwierdzający zapłatę dotyczy jednego samochodu?

Zdaniem Spółki obowiązek podatkowy z tytułu akcyzy występuje przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym i w przypadku rejestracji dla własnych potrzeb oraz w przypadku sprzedaży samochodu osobowego na terenie kraju (w trybie art.80 i 81 ustawy o podatku akcyzowym). Natomiast gdy Spółka nie rejestruje samochodu osobowego to nie jest zobowiązana do deklarowania zapłaty akcyzy od samochodów w nabyciu wewnątrzwspólnotowym (art.76 ust.1 ww ustawy lecz w momencie sprzedaży tego samochodu na terenie kraju - art.4 ust.1 pkt 3 i art.80 ust.3 pkt 1).

Zgodnie ze stanowiskiem Spółki brak obowiązku podatkowego w trybie art.76 wynika z art.4 ust.4 ww. ustawy, który stanowi, że jeśli wyrób akcyzowy podlega obowiązkowi akcyzowemu z tytułu jednej z czynności wymienionej w art.4 ust.1-3 to nie podlega obowiązkowi z tytułu innej czynności określonej w tym art.

Ponadto zdaniem Spółki dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy na terytorium kraju przy sprzedaży samochodu przed jego rejestracją jest dla kupującego od Spółki faktura wystawiona przez Spółkę z zawartą w niej akcyzą.

Odpowiedź

Pytanie 1

Zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 29, poz.257, z późn. zm.) akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Na mocy uregulowań zawartych w art.80 ust.2 ww. ustawy, podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju oraz importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

W związku z powyższym, Spółka jest zobowiązana do zapłaty akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych oraz dokonywanej sprzedaży samochodów niezarejestrowanych na terytorium kraju. W myśl postanowień art. 81 ust.1 ustawy podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane po dokonaniu przywozu na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji pojazdu w kraju.

Spółka nie jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego w przypadku gdy nie rejestruje samochodu dla potrzeb swojej działalności, lecz sprzedaje dealerowi lub indywidualnemu odbiorcy.

Stosownie do postanowień art.79 ustawy o podatku akcyzowym podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

Pytanie 2

Na podstawie przepisu § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004r w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 74, poz. 668) m.in. podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, składają deklarację uproszczoną na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia. W kolumnie b zawartej w pkt D ww. załącznika (dot. - obliczenie kwot podatku akcyzowego od poszczególnych wyrobów) należy wpisać nazwę grupy wyrobów, dla których ustalono odrębne stawki podatkowe.

W celu uzyskania dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego od jednego samochodu osobowego, do deklaracji uproszczonej AKC-U obejmującej większą ilość samochodów należy dołączyć dokumenty, które pozwolą zidentyfikować konkretny pojazd (np. fakturę zakupu lub specyfikację).

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl