Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych nie będących wyrobami zharmonizowanymi w kraju wysyłki, a mających w Polsce status wyrobów zharmonizowanych. Zgłoszenie nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-180/04/6200/ID

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, w odpowiedzi na zapytanie .... złożone w piśmie z dnia 15.09.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 17.09.2004 r.) i w piśmie z dnia 24.11.2004 r. (wpływ do Urzędu 25.11.2004 r.), w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszonej akcyzy pomiędzy zagranicznym składem podatkowym a polskim składem podatkowym magazynowym lub składem podatkowym odbiorcy towaru, wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny:

Firma prowadząc w Polsce działalność polegającą na dystrybucji produktów ropopochodnych, będących wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo ww. wyroby i przemieszczać je w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego producenta do składu podatkowego magazynowego w Polsce, a następnie sprzedawać te wyroby polskim odbiorcom, lub przemieszczać je bezpośrednio do składu podatkowego polskiego odbiorcy.

Większość wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Firmę w kraju ich wysyłki podlega opodatkowaniu akcyzą w wysokości 0%.

Firma nie jest składem podatkowym, nie posiada statusu zarejestrowanego handlowca, niezarejestrowanego handlowca, ani przedstawiciela podatkowego.

Pytania podatnika:

1) Czy fakt, iż Spółka będzie właścicielem przemieszczanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych bezpośrednio pomiędzy zagranicznym składem podatkowym a polskim składem podatkowym produkcyjnym lub magazynowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (a procedura zostanie prawidłowo zakończona poprzez odesłanie potwierdzonej karty 3 ADT przez polski skład podatkowy) nie spowoduje po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia?

2) Czy fakt, iż Spółka będzie właścicielem przemieszczanych wyrobów nie będących wyrobami zharmonizowanymi w kraju wysyłki, zaś w Polsce mających status takich wyrobów, od zagranicznego producenta bezpośrednio do polskiego składu podatkowego produkcyjnego lub magazynowego i objęcie tych wyrobów procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie spowoduje po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia?

3) W jakim terminie Spółka powinna dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze z zapłaconą akcyzą?

Odpowiedź:

Ad. 1

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą" - pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby te są:

- produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym;

- zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu;

- przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to zgodnie z art. 27 ust. 4 ww. ustawy o podatku akcyzowym, warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest łączne spełnienie przez podatnika następujących warunków:

1) dołączenie do przewożonych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

2) złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

W myśl art. 43 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, m.in. prowadzący skład podatkowy oraz podmiot, który nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe.

Przez nabycie wewnątrzwspólnotowe, zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy, rozumie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczeniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju i między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, niezależnie od zastosowanych środków transportu, odbywa się na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.). W myśl § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, odbiorcą - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego jest skład podatkowy oraz zarejestrowany i niezarejestrowany handlowiec, którzy odbierają wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W składzie podatkowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym, może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

W myśl art. 31 ust. 2 ustawy podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym magazynowane są wyroby akcyzowe zharmonizowane wyprodukowane lub przetworzone przez inny podmiot, zobowiązany jest dodatkowo spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm.).

Oznacza to, że prawodawca dopuszcza możliwość korzystania przez Spółkę ze składów podatkowych magazynowych prowadzonych przez podmioty trzecie. Przepisy ustawy nie rozstrzygają kwestii własnościowych wyrobów magazynowych w magazynowym składzie podatkowym. Tym samym należy przyjąć, że działalność podmiotu prowadzącego działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może polegać na przechowywaniu w składzie "cudzych" wyrobów na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W przypadku gdy wyroby akcyzowe wprowadzane do usługowego składu podatkowego są własnością Spółki, wówczas Spółka jest zobligowana do zawarcia stosownej umowy cywilnoprawnej mającej za przedmiot korzystanie z tego składu.

Reasumując, w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych bezpośrednio pomiędzy zagranicznym składem podatkowym a polskim składem podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, nabycie przez Spółkę prawa własności tych wyrobów z jednoczesnym ich odbiorem przez skład podatkowy magazynowy w celu ich przechowania nie spowoduje po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych wyrobów (pod warunkiem, że spełnione zostaną wymogi dotyczące procedury zawieszenia i Spółka będzie uprawniona do magazynowania wyrobów akcyzowych w ww. składzie podatkowym).

Natomiast, w przypadku powyższego przemieszczania do składu podatkowego produkcyjnego, który prowadzony jest przez podmiot będący bezpośrednim odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zużywającym przedmiotowe wyroby, jeżeli zmiana właściciela nie nastąpiła przed wprowadzeniem wyrobów do składu podatkowego, warunkiem dokonania przez Spółkę sprzedaży wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy po ich wprowadzeniu do składu podatkowego jest zawarcie umowy cywilnoprawnej na korzystanie z tego składu.

Ad. 2

Zgodnie z § 2a ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w załączniku do rozporządzenia, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, z zastrzeżeniem m.in. § 2b ust. 1.

Na podstawie § 2b ust. 1 w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których w państwie nabycia nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy i do których stosuje się na terytorium kraju stawkę podatku akcyzowego inną niż stawka 0, ich przemieszczenie na terytorium kraju i wprowadzenie do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z zastosowaniem dokumentów handlowych.

Nabywający przed wprowadzeniem tych wyrobów na terytorium kraju dokonuje, stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668), zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Zgodnie z ww. przepisem procedura zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych, które są uznane za wyroby akcyzowe zharmonizowane wyłącznie na terytorium kraju i są przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego może być zastosowana podczas przemieszczania ww. wyrobów na terytorium kraju jak i składowania ich w składzie podatkowym.

Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy, oprócz wymogu dołączenia do przewożonych ww. wyrobów administracyjnego dokumentu towarzyszącego, także złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

W związku z powyższym, Spółka zobowiązana jest do złożenia w tutejszym urzędzie zabezpieczenia akcyzowego i dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Wprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do składu podatkowego następuje na podstawie dokumentów handlowych, natomiast nie ma znaczenia, kto pozostaje właścicielem wyrobów: skład podatkowy, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, czy też inny podmiot nie prowadzący własnego składu podatkowego. Wyroby znajdujące się w składzie podatkowym objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego powstanie natomiast dopiero w momencie wyprowadzenia przedmiotowych wyrobów ze składu podatkowego.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż analogicznie jak w odpowiedzi dot. pkt 1, w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych, o których mowa § 2b ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania, bezpośrednio pomiędzy zagranicznym składem podatkowym a polskim składem podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, nabycie przez Spółkę prawa własności tych wyrobów z jednoczesnym ich odbiorem przez skład podatkowy magazynowy w celu ich przechowania nie spowoduje po stronie Spółki obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych wyrobów (pod warunkiem, że spełnione zostaną wymogi dotyczące procedury zawieszenia i Spółka będzie uprawniona do magazynowania wyrobów akcyzowych w ww. składzie podatkowym).

Natomiast, w przypadku powyższego przemieszczania do składu podatkowego produkcyjnego, który prowadzony jest przez podmiot będący bezpośrednim odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zużywającym przedmiotowe wyroby, jeżeli zmiana właściciela nie nastąpiła przed wprowadzeniem wyrobów do składu podatkowego, warunkiem dokonania przez Spółkę sprzedaży wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, po ich wprowadzeniu do składu podatkowego jest zawarcie umowy cywilnoprawnej na korzystanie z tego składu.

Ad. 3

Na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe.

Stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych, podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 4 i art. 55 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, dokonują zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Prawodawca w wyżej powołanych przepisach użył zwrotu "zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym", a nie "zgłoszenia o planowanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych", w związku z powyższym Spółka nie może dokonywać ww. zgłoszeń za okres miesięczny. Przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać każdorazowo przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl