Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Stawka podatku akcyzowego na oleje opałowe.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-158/04/5042/ID

Stan faktyczny:

Firma w najbliższym czasie planuje wprowadzić do sprzedaży olej opałowy. Zgodnie z załączonymi do pisma wynikami badań przykładowej próbki oleju opałowego 70% objętości oleju destyluje w temperaturze 350°C. Olej ten nie jest barwiony na kolor czerwony.

Pytanie podatnika:

Jaka jest stawka akcyzy na ww. olej opałowy?

Odpowiedź:

Stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) stawka akcyzy na paliwa silnikowe i oleje opałowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, a w przypadku ciężkich olejów opałowych, gazu płynnego i metanu 700 zł od 1.000 kilogramów gotowego wyrobu.

Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 65 ust. 2 ww. ustawy, Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.), obniżył m.in. stawkę podatku akcyzowego dla sprzedawanych w kraju olejów opałowych z których 50% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C, w przypadku gdy sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele opałowe, bez względu na ich symbol PKWiU, do wysokości 197,00 zł/1.000 l - poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia stawki akcyzy określone m.in. w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia stosuje się dla olejów opałowych, z których 50% lub więcej objętościowo destyluje w 350 °C, w przypadku gdy dotyczą oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele opałowe.

Stosownie do ust. 3 ww. paragrafu, jeżeli wyroby o których wyżej mowa, nie są prawidłowo oznaczone lub nie są zabarwione na czerwono, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych przeznaczonych na cele opałowe oraz olejów opałowych (Dz. U. Nr 53, poz. 527), lub są przeznaczone na inne cele niż opałowe, lub nie spełniają warunków wskazanych w tym rozporządzeniu, stosuje się dla nich - stawki akcyzy określone w poz. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj. 1.141,00 zł/1.000 l

Reasumując, sprzedaż w kraju oleju opałowego, z którego 70% objętościowo destyluje w temperaturze 350°C i który nie jest prawidłowo oznaczony lub zabarwiony na czerwono, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych przeznaczonych na cele opałowe oraz olejów opałowych, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym ze stawką akcyzy w wysokości 1.141,00 zł/1.000 l.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl