Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 grudnia 2004 r.
Zwrot podatku akcyzowego z tytułu udostępniania paliw płynnych siłom zbrojnym innych państw podczas ćwiczeń na terytorium kraju.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-153/04/4944/BC

Stan faktyczny:

Firma dokonuje zakupów paliw płynnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. W przypadku ćwiczeń odbywających się na terytorium Polski, część tych paliw udostępniana jest siłom zbrojnym innych państw uczestniczących w ćwiczeniach.

Pytanie podatnika:

Jaki jest tryb postępowania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego z tytułu udostępniania paliw płynnych siłom zbrojnym innych państw podczas ćwiczeń na terytorium kraju?

Odpowiedź:

Zwrot podatku akcyzowego z tytułu udostępniania paliw siłom zbrojnym innych państw jest dokonywany na podstawie przepisów Rozdziału 4 - Zwolnienia od akcyzy dla sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz dla Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członków jej personelu - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr. 97, poz. 966 z późn. zm.).

Zgodnie z § 41 ust.1 rozporządzenia w przypadku paliw o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 1, nabytych na terytorium kraju, zwolnienie realizowane przez zwrot akcyzy przysługuje organowi wojskowemu, który nabył na terytorium kraju paliwa, a następnie udostępnił je odpłatnie siłom zbrojnym wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju.

Stosownie do § 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia zwrot przysługuje w przypadku, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte paliwa, a dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi organowi wojskowemu jest wykaz, o którym mowa w § 42 ust. 4 pkt 1, oraz faktura wystawiona przy zakupie paliw z wyszczególnioną kwotą akcyzy.

Zgodnie z § 42 ust. 1 zwrot akcyzy następuje na wniosek organu wojskowego. Wniosek ten powinien być złożony w terminie do 90 dni od dnia zakończenia pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju. W przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony lub upoważnionej przez niego firmy wniosek, zgodnie z § 42 ust. 2, składa się Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie.

Stosownie do § 42 ust. 3 wniosek zawiera:

1) wskazanie okresu przebywania sił zbrojnych na terytorium kraju;

2) określenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się organ wojskowy;

3) numer rachunku bankowego, na który na zostać dokonany zwrot akcyzy.

Na podstawie § 42 ust. 4 rozporządzenia do wniosku dołącza się:

1) wykaz paliw udostępnionych odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu zawierający:

a) oznaczenie Państwa wysyłającego,

b) określenie rodzaju i ilości paliw,

c) poświadczenie odbioru paliw,

d) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;

2) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego;

3) oryginały faktur, na podstawie których organ wojskowy nabył paliwa;

4) uwierzytelnione kopie faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu akcyzy, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku od towarów i usług;

5) kopie faktur, z których wynikają obciążenia sił zbrojnych za udostępnione paliwa.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl