Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Sprzedaż paliw z zawieszoną akcyzą bez wyprowadzania wyrobu poza skład, a obowiązek wystawienia administracyjnego dokumentu towarzyszącego.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-150/04/4871/EU

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, w odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w piśmie z dnia 04.10.2004r. / wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 05.10.2004 r./, uzupełnione pismem z dnia 01.12.2004r. /wpływ - 08.12.2004r./, w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny:

Spółka prowadzi magazynowe składy podatkowe na terenie kraju. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych między składami podatkowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z zastosowaniem administracyjnych dokumentów towarzyszących.

Pytanie podatnika:

"Czy w przypadku składów podatkowych tzw. "hotelowych" jakimi są składy prowadzone przez Spółkę, sprzedaż paliw ciekłych z zawieszoną akcyzą w składzie podatkowym bez wyprowadzenia wyrobu poza skład, może być traktowana tak jak wydanie ich ze składu podatkowego i czy w związku z tym może być wystawiony administracyjny dokument towarzyszący, tak jak w przypadku przemieszczania wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?"

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy prowadzący skład podatkowy jest obowiązany wystawić administracyjny dokument towarzyszący.

W związku z tym należy stwierdzić, że możliwość wystawienia administracyjnego dokumentu towarzyszącego istnieje tylko w przypadku wyprowadzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego.

Brak jest możliwości stosowania administracyjnych dokumentów towarzyszących w przypadku, kiedy nie dochodzi do wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl