Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 grudnia 2004 r.
Zwrot podatku akcyzowego w związku z nabywaniem usług produkcji samochodów.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-139/04/4346/GK

Stan faktyczny

Spółka (zwana dalej Spółką) z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na produkcji i sprzedaży samochodów osobowych. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką (zwanej dalej Spółką) a Spółką z o.o., Spółka z o.o. prowadzi na terytorium Polski produkcję samochodów osobowych z części stanowiących własność Spółki (zwanej dalej Spółką). Spółka z o.o. świadczy na rzecz wnioskodawcy wyłącznie usługi produkcyjne, z tytułu których wystawia faktury VAT. Do wartości netto świadczonych usług Spółka z o.o. nalicza podatek akcyzowy w należnej wysokości. Wyprodukowane samochody są następnie sprzedawane przez Spółkę (zwaną dalej Spółką) kontrahentom, którzy mają siedziby na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdzie znajduje się siedziba nabywcy.

Pytanie podatnika

1. Czy w związku z nabywaniem od Spółki z o.o. usług produkcji samochodów osobowych opodatkowanych podatkiem akcyzowym, Spółka (zwana dalej Spółką) jest uprawniona do wystąpienia o zwrot podatku akcyzowego zapłaconego z tego tytułu?

2. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym Spółka (zwana dalej Spółką) z tytułu dokonywanej wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów osobowych jest podatnikiem podatku akcyzowego?

Odpowiedź

Ad.1

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz.257, z późn.zm.) akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Przepis ust. 2 tego artykułu stanowi, iż podatnikami akcyzy od samochodów są:

- podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju

- importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego

Przepis art. 80 ust. 2 ustawy nie wymienia wśród podatników akcyzy od samochodów, podmiotów dokonujących dostaw wewnątrzwspólnotowych tych samochodów.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy opodatkowaniu akcyzą podlega sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym za sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju uznaje się świadczenie usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy. Tak więc w stosunku do Spółki z o.o. powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu świadczenia usług polegających na produkcji samochodów na terytorium kraju. Stosownie do art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy podatnikami akcyzy są również podmioty będące zleceniobiorcami usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy.

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe niezharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy.

Zwrot akcyzy następuje na wniosek podmiotu, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz.U. Nr 74, poz.673).

Stosownie do § 3 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia podmiot występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy powinien posiadać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych dostarczonych na terytorium państwa członkowskiego.

Stosownie do treści § 2 ww. rozporządzenia dokumentami potwierdzającymi dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych są:

1. dokumenty przewozowe lub ich kopie otrzymane od przewoźnika lub spedytora odpowiedzialnego za wywóz z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że wyroby akcyzowe niezharmonizowane zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku gdy przewóz jest zlecany przewoźnikowi lub spedytorowi;

2. kopia faktury dostawy;

3. specyfikacja dostawy, jeżeli nie jest zawarta w fakturze.

Reasumując powyższe, Spółka (zwana dalej Spółką) jest uprawniona do wystąpienia o zwrot podatku akcyzowego, w związku z nabywaniem od Spółki z o.o. usług polegających na produkcji samochodów osobowych z części stanowiących własność Spółki ( zwanej dalej Spółką ), po przedstawieniu dokumentów, o których mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych.

Ad.2

Spółka ( zwana dalej Spółką ) nie jest zobowiązana do posiadania statusu podatnika podatku akcyzowego z tytułu dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów osobowych, gdyż wśród podatników akcyzy od samochodów wymienionych w przepisie art. 80 ust.2 ustawy o podatku akcyzowym ustawodawca nie wskazał podmiotów dokonujących dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Ponadto stosownie do treści art. 80 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje:

1. w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu;

2. w przypadku importu - z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego;

3. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Powyższy przepis nie wskazuje momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonywania przez podatnika wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów osobowych wyprodukowanych przez Spółkę z o.o. Z uwagi na to, iż tego rodzaju czynność nie podlega opodatkowaniu, Spółka (zwana dalej Spółką) dokonująca dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu osobowego nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego, a więc nie będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl