Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym od gazu zakupionego w dniu 29 kwietnia 2004 r.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-128/04/4037/EU

Stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność polegającą na zakupie gazu płynnego u importera oraz odsprzedaży zakupionego gazu do innych podmiotów gospodarczych.

W dniu 29 kwietnia 2004r. Spółka zakupiła wagon gazu. Nadanie towaru i zafakturowanie nastąpiło przed 1 maja 2004r. Towar w dniu 4 maja 2004r. wjechał na teren Bazy Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej i został posadowiony poza terenem składu podatkowego prowadzonego na części terenu Bazy.

Pytanie podatnika:

"Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym od gazu zakupionego w dniu 29 kwietnia 2004r ?"

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), który obowiązuje od 1 maja 2004r., podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy podatnikami są również podmioty:

- nabywające lub posiadające wyroby akcyzowe jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości,

- u których powstają nadmierne ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,

- będące zleceniobiorcami usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy.

W związku z tym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie obowiązek w podatku akcyzowym od gazu zakupionego w dniu 29 kwietnia 2004r. powstał z dniem 1 maja 2004r. tj. obowiązywania ww. artykułu 11 ustawy.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że obowiązek podatkowy w przedmiotowym przypadku powstanie w momencie sprzedaży gazu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy, ponieważ zgodnie z art. 6 ust.1 obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, a zgodnie z art. 4 ust. 3 opodatkowaniu akcyzą podlega także nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W przedmiotowej sprawie zobowiązanie podatkowe powstaje w związku z posiadaniem przez Spółkę w dniu 1 maja 2004r. gazu, od którego podatek akcyzowy nie został zapłacony w należnej wysokości. Termin do złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego za maj 2004r. upłynął w dniu 25 czerwca 2004r., zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy. Natomiast termin zapłaty należnego podatku akcyzowego upłynął w dniu 26 maja 2004r., zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl