Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 grudnia 2004 r.
Podmioty przerabiające ropę naftową oraz produkujące paliwa silnikowe - określenie podmiotów uprawnionych do zwolnienia od akcyzy.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-121/04/3612/ID

Stan faktyczny:

Sp. z o.o. ma wątpliwości co do interpretacji zakresu podmiotowego zwolnienia określonego w § 17 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Zapytanie podatnika:

Czy zwolnienie określone w § 17 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dotyczy jedynie podmiotów które przerabiają ropę naftową produkując tym samym paliwa silnikowe czy też dotyczy podmiotów które przerabiają ropę naftową oraz podmiotów które jedynie produkują paliwa silnikowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią § 17 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 181, poz. 1875), zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych wytwarzanych z udziałem minimum 10 % komponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach do katalitycznego przerobu tych tworzyw, w części odpowiadającej kwocie 300,00 zł od każdego 1 000 l tych paliw, pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2; zwolnienie dotyczy podmiotów przerabiających ropę naftową oraz produkujących paliwa silnikowe;

W celu określenia podmiotów uprawnionych do zwolnienia o którym mowa w § 17 pkt 2 rozporządzenia, należy dokonać wykładni językowej wyrazu "oraz".

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej zawartymi w rozporządzeniu Prezesa Rady

Ministrów z 20 dnia czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908), w aktach normatywnych należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi (określeniami) w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu.

Regułom języka normatywnego odpowiadają określone dyrektywy wykładni językowej, w myśl których:

- przy tłumaczeniu znaczenia normy należy jej przypisać takie znaczenie, jakie ma ona w języku potocznym, chyba że ważne względy przemawiają za odstępstwem od tego znaczenia,

- wolno odstąpić od znaczenia literalnego (potocznego) danego przepisu, gdy znaczenie to pozostaje w oczywistym konflikcie lub sprzeczności ze znaczeniem innych norm systemu, gdy prowadzi do: absurdalnych z punktu widzenia społecznego lub ekonomicznego konsekwencji, do rażąco niesprawiedliwych rozstrzygnięć lub pozostaje w oczywistej sprzeczności z powszechnie akceptowanymi normami moralnymi.

Zgodnie ze Słownikiem Poprawnej Polszczyzny PWN (1980 r., str. 466) wyraz "oraz" jest spójnikiem łączącym współrzędne części zdania, występującym głównie w języku pisanym. W języku potocznym (mówionym) stosuje się spójnik "i".

Wyraz "współrzędny" (str. 889 ww. Słownika) oznacza: jednakowy, równorzędny, jednoczesny.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że zwolnienie o którym mowa w § 17 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dotyczy podmiotów, które przerabiając ropę naftową produkują paliwa silnikowe.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl