Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Podatek akcyzowy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i przy sprzedaży samochodów w składzie celnym przed dokonaniem odprawy celnej.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-112/04/3294/EU

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 16.08.2004r. w sprawie udzielenia informacji na temat dostawy wewnątrzwspólnotowej importowanych samochodów, sprzedaży samochodów przed pierwszą rejestracją w kraju przedstawicielstwom dyplomatycznym oraz sprzedaży samochodów osobowych w składzie celnym uprzejmie wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny:

Spółka sprowadza samochody z Korei, które są dostarczane do składu celnego. Następnie Spółka dokonuje zgłoszenia samochodów do procedury dopuszczenia do obrotu.

Ponadto zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które zostały odprawione w miesiącu kwietniu 2004r. Na podstawie dokumentu SAD Spółka uregulowała wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym podatek akcyzowy. Spółka nie będzie występować o zwrot zapłaconego przy imporcie podatku akcyzowego, ponieważ zapłaconą kwotę rozliczyła w deklaracji AKC-2/AKC-2/E za miesiąc kwiecień 2004r., umieszczając ją w pozycji 8 "zwolnienia i pomniejszenia" (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. Nr 97, poz. 966).

Spółka planuje również dokonywać sprzedaży w składzie celnym na rzecz osób fizycznych, prawnych, a także przedstawicielstw dyplomatycznych. Zamierza również sprzedawać ww. podmiotom samochody, które zostały dopuszczone do obrotu.

Zapytania podatnika:

1. Czy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej nowych samochodów Spółka powinna naliczyć podatek akcyzowy i wykazać go na fakturze?

2. Czy sprzedaż samochodów w składzie celnym przed dokonaniem odprawy celnej osobom fizycznym i prawnym uznaje się za sprzedaż krajową i należy naliczyć podatek akcyzowy, czy może jest to sprzedaż nie podlegająca podatkowi akcyzowemu? Jakie dokumenty powinna skompletować Spółka, aby móc sprzedawać towar w składzie celnym?

3. Czy w świetle nowej ustawy o podatku akcyzowym sprzedaż samochodów osobowych przedstawicielstwom dyplomatycznym (i ich pracownikom):

- państw obcych do użytkowania w kraju,

- Polski do wywiezienia i użytkowania w Unii Europejskiej,

- Polski do wywiezienia i użytkowania w kraju spoza Unii

podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Odpowiedź:

Ad. 1

W świetle art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Art. 80 ust. 2 ustawy stanowi, iż podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju, importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego. Powołany przepis nie wymienia wśród podatników akcyzy od samochodów, podmiotów dokonujących dostaw wewnątrzwspólnotowych tychże samochodów. W związku z powyższym dostawa wewnątrzwspólnotowa samochodów osobowych nie podlega akcyzie. Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje w przypadku sprzedaży, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Spółka nie naliczając i nie wykazując na fakturze sprzedaży w dostawie wewnątrzwspólnotowej podatku akcyzowego postępuje prawidłowo.

Jednak postępowanie takie jest prawidłowe tylko w sytuacjach, w których to Spółka dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy tj. podatnicy dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharamonizowancyh w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej są obowiązani posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie dostawy tych wyrobów do innego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 77 ust. 2 dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez podatnika dostawy wewnątrzwspólnotowej w szczególności są: dokumenty przewozowe, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą.

Jednocześnie należy zauważyć, że w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. Nr 74 poz. 673), nie możliwe było dokonanie odliczeń w deklaracji AKC-2/AKC-2/E złożonej za miesiąc kwiecień 2004r., ponieważ wskazane rozporządzenie weszło w życie z dniem 01.05.2004r. Rozliczenie podatku akcyzowego w deklaracji za miesiąc kwiecień 2004r. mogło być dokonane w oparciu o przepis § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221, poz. 2196 ), zgodnie z którym w przypadku gdy podatek akcyzowy został zapłacony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przyjmującemu zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu, kwota tego podatku zwiększa u eksportera podatek naliczony.

Ad. 2

W imporcie wyrobów akcyzowych obowiązek podatkowy powstaje, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy, obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje w przypadku sprzedaży, importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego. W związku z tym zobowiązanie w podatku akcyzowym powstaje z chwilą zgłoszenia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu i ciąży na właścicielu towaru, ponieważ zgodnie z art. 201 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z dnia 11.10.1993r. z późn. zm.) dług celny w przypadku towaru znajdującego się w składzie celnym powstaje w wyniku dopuszczenia do wolnego obrotu towaru podlegającego należnościom celnym przywozowym w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego.

Zatem należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że może dokonać sprzedaży ze składu celnego bez naliczania podatku VAT i podatku akcyzowego na fakturze z adnotacją, że sprzedaż nie podlega podatkowi VAT i akcyzowemu w imporcie. Wszelkie obowiązki związane z zakończeniem procedury składu celnego przejdą na kupującego, który będzie zobligowany do uiszczenia długu celnego w przypadku zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu, lub też będzie mógł skorzystać z przysługujących mu zwolnień. Jednakże zawierając transakcję kupna sprzedaży towaru objętego procedurą składu celnego należy mieć na uwadze postanowienia art. 527 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. wprowadzającego Przepisy Wykonawcze do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Zgodnie z ww. artykułem sprzedaż detaliczna w składzie celnym jest możliwa jedynie:

1. w odniesieniu do towarów, które w wypadku ich objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu będą zwolnione od należności przywozowych:

a. na mocy porozumień dyplomatycznych i konsularnych,

b. z tytułu sprzedaży członkom organizacji międzynarodowych lub siłom NATO .

2. gdy towary sprzedawane są podróżującym do krajów trzecich.

W sytuacji, gdy kupujący nie zamierza dalej składować towaru w składzie celnym przeniesienie prawa własności następuje poprzez wystawienie faktury sprzedaży. Sprzedający nie jest zobligowany do wystawiania innych dokumentów.

W innym przypadku należy złożyć do naczelnika urzędu celnego wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków posiadacza pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego na osobę trzecią (art. 90 Wspólnotowego Kodeksu Celnego).

Ad. 3

W sytuacji, gdy Spółka dokonuje przeniesienia prawa własności towaru w składzie celnym, przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa obcego lub jego uprawniony pracownik nabywający samochód może skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie § 37b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 97 poz. 966 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisem na zasadzie wzajemności zwalnia się od podatku akcyzowego import samochodów osobowych przeznaczonych do użytku przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych pod warunkiem nieodstępowania tych samochodów przez okres 3 lat, od dnia dopuszczenia do obrotu, innym podmiotom niż wymienione.

W przypadku sprzedaży samochodów w składzie celnym osobie posiadającej polskie obywatelstwo udającej się do kraju trzeciego na placówkę dyplomatyczną zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym nie powstanie, jeżeli samochód zostanie zgłoszony do procedury wywozu jako kończącej procedurę składu celnego, bowiem zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy eksport wyrobów akcyzowych.

W przypadku sprzedaży samochodów w składzie celnym osobie posiadającej polskie obywatelstwo udającej się do kraju Unii Europejskiej na placówkę dyplomatyczną zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym powstanie z chwilą zgłoszenia pojazdu do procedury dopuszczenia do obrotu (odpowiedź na pytanie 2).

W sytuacji, gdy przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz ich pracownicy nabywają samochody osobowe dopuszczone do obrotu na terytorium Polski przed pierwszą rejestracją sprzedaż, taka zgodnie z art. 82 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Uprawnione przedstawicielstwo oraz członkowie jego personelu mogą ubiegać się w powyższym przypadku o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy zwolnienie od akcyzy stosuje się, gdy wynika to z umów międzynarodowych, wobec organizacji międzynarodowych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz członków personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium kraju - w zakresie, jaki wynika z porozumień międzynarodowych i zasady wzajemności. Zwolnienie takie jest realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, który następuje na pisemny wniosek przedstawicielstwa przekazywany Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, zgodnie z § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że w przypadku sprzedaży samochodów osobowych dopuszczonych do obrotu (przed pierwszą rejestracją), polskim przedstawicielstwom dyplomatycznym poza granicami Polski podatek akcyzowy nie jest naliczany w związku ze zwolnieniem z podatku akcyzowego eksportu oraz dostawy wewnątrzwspólnotowej, ale tylko w sytuacji, gdy eksport i dostawa są realizowane przez Spółkę i będzie ona posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie eksportu i dostawy wewnątrzwpólnotowej.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl