Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Określenie terminu obniżenia kwoty należnego podatku akcyzowego o kwotę akcyzy wynikającej z faktur zakupu pojazdów oraz faktur korygujących sprzedaży.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-109/04/2991/RC

Stan faktyczny:

Spółka jest dealerem firmy motoryzacyjnej i jej podstawowym rodzajem działalności jest sprzedaż samochodów osobowych nowych i używanych. Spółka, dokonując sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją, wystawia faktury, na których wykazuje kwoty akcyzy od dokonanej odsprzedaży. Należny podatek Spółka odprowadza do Urzędu Celnego po pomniejszeniu (w deklaracji AKC-3) o kwoty akcyzy wynikające z faktur zakupu pojazdów oraz faktur korygujących sprzedaży. Pomniejszenia podatku dokonywane są w rozliczeniu za miesiąc, w którym transakcje zostają faktycznie zapłacone.

Zapytanie podatnika:

W którym momencie podatnik (sprzedawca samochodów osobowych) ma prawo do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy wynikającej z faktur zakupu pojazdów oraz faktur korygujących sprzedaży?

Odpowiedź:

Stosownie do art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.), akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju oraz importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu sprzedaży samochodu przed jego pierwszą rejestracją, zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 1 ustawy, powstaje z chwilą wystawienia faktury (faktury korygującej), nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu.

Mając na uwadze brzmienie art. 82 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym, na wystawionej fakturze sprzedający jest obowiązany do wykazania kwoty akcyzy od dokonanej odsprzedaży samochodu osobowego, a w przypadku wystawienia przez podatnika takiej faktury (faktury korygującej), jest on obowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku.

Art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy stanowią, iż podatnicy są obowiązani składać w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz są obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej, chyba że z przepisów ustawy wynika inny termin płatności.

Zgodnie z art. 79 ww. ustawy, Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Ponieważ przepis art. 79 ww. ustawy nie zawiera w swej treści terminu, do którego podatnikowi przysługuje uprawnienie do obniżenia kwoty akcyzy, należy przyjąć, iż podatnik składając deklarację dla podatku akcyzowego AKC-3 za dany miesiąc rozliczeniowy ma prawo do pomniejszenia należnego podatku akcyzowego o kwotę akcyzy zapłaconą w miesiącu rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

Podatnik dokonując rozliczenia podatku akcyzowego za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży samochodu przed jego pierwszą rejestracją w kraju, w informacji o podatku akcyzowym od samochodów osobowych AKC-3/E w rubryce "zwolnienia i pomniejszenia" może ująć kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu przedmiotowych samochodów, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl