Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym w sytuacji gdy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym wystąpiła nadwyżka bądź brak towaru.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-107/04/2748/EU

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 28.07.2004r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 02.08.2004r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny:

Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w postaci kosmetyków. W otrzymywanych przesyłkach występują nadwyżki i braki jednocześnie. Spółka otrzymuje również bezpłatnie próbki kosmetyków na podstawie faktur proforma.

Pytania podatnika:

1. "Co należy przyjąć za podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym w sytuacji gdy w przesyłce otrzymanej w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym była nadwyżka i brak?"

2. "Jak należy potraktować otrzymane bezpłatnie, na podstawie faktury pro-forma zawierającej ilość i wartość próbki - testery kosmetyków? Czy powinniśmy opodatkować testery, które znajdują się w naszych sklepach jako próbki zapachowe i są bezpłatne?"

Odpowiedź:

AD. 1

Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) podatnicy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych są obowiązani po dokonaniu przywozu na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczona do właściwego naczelnika urzędu celnego i dokonać zapłaty akcyzy w terminie 5 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem dokonania przywozu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania nabycia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania jest kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić za wyroby akcyzowe, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Wobec powyższego, w przypadku stwierdzenia nadwyżki i braku towaru w przesyłce otrzymanej z związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym podstawą opodatkowania winna być kwota wynikająca z faktur kontrahenta zagranicznego.

Dopiero z chwilą otrzymania stosowych faktur korygujących możliwe jest złożenie korekty deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Na podstawie art. 81a ustawy podatnicy, których zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, np. w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację, jeżeli:

- wykazali zobowiązanie nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali kwotę nadpłaty w wysokości mniejszej od należnej,

- w złożonej deklaracji wykazali zobowiązanie podatkowe w wysokości niższej od należnej albo kwotę nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości większej od należnej.

Zgodnie z art. 81c ww. ustawy, podatnicy mogą składać korekty deklaracji, również jeżeli nie wpływa to na wysokość kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

AD.2

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlegają m.in. nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa. Pod pojęciem nabycia wewnątrzwspólnootowego, zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy należy rozumieć przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

W przypadku próbek testerów kosmetyków nabytych wewnątrzwspólnotowo na podstawie faktury pro-forma podstawą opodatkowania jest kwota wykazana na tej fakturze. Jeżeli na podstawie faktury nie można ustalić podstawy opodatkowania wówczas należy określić podstawę opodatkowania zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy, który stanowi, że jeżeli nie można określić kwoty jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić za wyroby akcyzowe, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, to podstawę opodatkowania ustala się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na rynku krajowym w obrocie wyrobami akcyzowymi tego samego rodzaju, w dniu powstania obowiązku podatkowego pomniejszonych o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.

Testery znajdujące się w sklepach Spółki pochodzące z nabycia wewnątrzwspólnotowego powinny zostać opodatkowane podatkiem akcyzowym wg ww. zasad.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl