Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Warunki wykorzystania po dniu 1 maja 2004 r. niektórych wyrobów akcyzowych na cele opałowe.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-101/04/2734/EU

Stan faktyczny:

W dniu 29.04.2004r. towar w postaci Frakcji C-9 z kodu PCN 2707 50 90 0 został dopuszczony do obrotu. Spółka złożyła oświadczenie, że ww. produkt nie zostanie wykorzystany i odsprzedany w celu zużycia jako paliwo silnikowe, ani jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych, lecz zostanie sprzedany jako paliwo z przeznaczeniem na cele technologiczne. Frakcja została w dniu 11 maja przyjęta do bazy Spółki nie będącej wówczas składem podatkowym.

Pytanie podatnika:

"Czy istnieje możliwość wykorzystania po dniu 01.05.2004r. frakcji C-9, zaklasyfikowanej do kodu CN 2707 50, dopuszczonej do obrotu przed tym dniem z przeznaczeniem na cele technologiczne (opałowe) ?"

Odpowiedź:

Dopuszczenie do obrotu węglowodorów aromatycznych z kodu CN 2707 50 nastąpiło z zastosowaniem zwolnienia od podatku akcyzowego określonego w § 10 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003r., w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221, poz. 2196 ), zgodnie z którym zwolnienie od podatku akcyzowego było możliwe w przypadku importu towarów wymienionych w poz. 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w przypadku gdy przeznaczone były na inne cele niż do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, lub do odsprzedaży na inne cele niż do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Z dniem 1 maja 2004r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.). wydane na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy mieszaniny węglowodorów aromatycznych pozostałe, oznaczone symbolem PKWiU 24.14.73-40.3 sklasyfikowane w pozycji CN 2707 50, w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

Zwolnienie, o którym mowa wyżej, ma zastosowanie pod warunkiem, że importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, sprzedawca lub nabywca złoży oświadczenie, że ww. wyrób akcyzowy nie będzie przeznaczony do celów napędowych lub opałowych lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;

Przedmiotowe oświadczenia powinny zawierać co najmniej:

1) nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;

2) ilość zakupionego na terytorium kraju, w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim wyrobu akcyzowego oraz jego symbol PKWiU lub kod CN;

3) cel, na który zostanie przeznaczony wyrób zakupiony w kraju, nabyty w innym państwie członkowskim lub pochodzący z importu;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

W przypadku sprzedaży wyrobu, o którym mowa w ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może być złożone na fakturze lub w zamówieniu, jeżeli dokument ten ściśle określa ilość zamawianego wyrobu, zawiera datę i numer, a podmiot prowadzi ewidencję zamówień. Jeżeli oświadczenie jest składane odrębnie, powinno być dołączone do kopii faktury, a w przypadku oświadczenia złożonego w zamówieniu - na fakturze powinien być wpisany numer i data zamówienia.

W związku z powyższym Spółka nadal ma możliwość wykorzystania przedmiotowego towaru do celów technologicznych lub jego dalszej odsprzedaży z zastosowaniem zwolnienia od podatku akcyzowego po spełnieniu ww. warunków.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl