Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Podatek akcyzowy należny od paliw ciekłych.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-9100I-85/04/2158/JK

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, w odpowiedzi na zapytanie Spółki w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie zwrotu akcyzy w przypadku odsprzedaży paliw lotniczych przewoźnikom i podmiotom pośredniczącym, przeznaczonego na eksport i dostawę wewnątrzwspólnotową, kryterium uznania określonej sprzedaży za eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, informuje co następuje:

Stan faktyczny:

Spółka nabywa paliwa lotnicze bezpośrednio od producenta. Nabycie paliwa, z przeznaczeniem na zaopatrzenie statków powietrznych wykonujących loty w celach gospodarczych objęte jest po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966) procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W pozostałych przypadkach, tj. w przypadku nabycia paliwa, które spółka następnie sprzedaje pośrednikom lub nabycia paliwa przeznaczonego do sprzedaży do samolotów wykonujących loty rekreacyjne, w cenę sprzedaży wliczana jest kwota podatku akcyzowego, którą to kwotę producent paliwa wykazuje na fakturze.

Paliwo nabywane przez Spółkę jest odsprzedawane m.in. podmiotom nie będącym polskimi podatnikami podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Jest ono tankowane do samolotów, których właścicielami (najemcami, leasingobiorcami) są podmioty mające siedzibę bądź miejsce zamieszkania poza terytorium kraju (w kraju unijnym lub w państwie trzecim), przy czym tak zatankowane samoloty mogą odbywać loty krajowe lub międzynarodowe (do kraju unijnego bądź państwa trzeciego).

Generalnie nabywców paliwa od Spółki można podzielić na dwie grupy:

- przewoźnicy lotniczy oraz

- pośrednicy, przy czym paliwo im sprzedawane jest tankowane bezpośrednio do samolotów należących do przewoźników przez nich wskazanych.

Sprzedaż paliwa pośrednikom następuje według następujących zasad: Spółka na podstawie umowy zawartej z pośrednikiem zobowiązuje się zatankować każdy samolot okazujący karnety wydane przez pośrednika. Faktura VAT wystawiana jest na pośrednika, ten z kolei wystawia faktury na poszczególnych przewoźników. Spółka posiada dokumentację potwierdzającą do którego samolotu paliwo zostało wlane oraz jaki rejs on obsługuje (krajowy, do UE, do państwa trzeciego). Sprzedane pośrednikowi paliwo podlega odprawie celnej w procedurze wywozu (eksport bezpośredni - na dokumentach celnych jako eksporter figuruje Spółka lub pośrednik - zgłaszającym może być pośrednik).

Zapytanie podatnika:

1. Jakie jest kryterium uznania określonej sprzedaży paliwa (zatankowania przez Spółkę danego samolotu) za eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów: czy kryterium stanowi państwo przewoźnika, którego samolot jest tankowany, czy rejs (krajowy, do UE, poza UE)?

2. Czy międzylądowanie w Polsce samolotu, odbywającego lot międzynarodowy, powodować będzie inne skutki podatkowe niż w przypadku, gdyby samolot leciał bezpośrednio poza terytorium kraju?

3. Kiedy jest możliwy zwrot akcyzy za paliwo nabyte z akcyzą w przypadku jego odsprzedaży w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu?

Odpowiedź:

Ad.1.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) eksportem jest wywóz wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej potwierdzony przez graniczny urząd celny państwa członkowskiego, z którego dokonano faktycznego wyprowadzenia tych wyrobów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej, natomiast dostawą wewnątrzwspólnotową, w myśl art. 2 pkt 10 ustawy jest przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży paliw przeznaczonych na zaopatrzenie statków powietrznych znajdujących się w porcie lotniczym, wykorzystywanych w ruchu międzynarodowym, kryterium uznania określonej sprzedaży paliw za eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów stanowi przyjęcie kryterium rejsu. W zależności od kraju docelowego rejsu ustala się, czy następuje wywóz towaru akcyzowego poza obszar Wspólnoty Europejskiej, czy też mamy do czynienia z dostawą wewnątrzwspólnotową.

Ad 2.

Międzylądowanie w Polsce samolotu, odbywającego lot międzynarodowy, jeśli jest ono zaplanowane i wynika z harmonogramu lotu, daje możliwość ubiegania się o zwrot akcyzy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach ww. ustawy o podatku akcyzowym i aktach wykonawczych do tej ustawy. Należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż wylot samolotu z polskiego portu lotniczego do innego państwa unijnego bądź państwa trzeciego z międzylądowaniem w innym polskim porcie lotniczym traktowane jest jako lot międzynarodowy.

Ad 3.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe zharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, a także w przypadku eksportu tych wyrobów przysługuje zwrot akcyzy. Zwrot akcyzy następuje na wniosek podmiotu.

Kwestie dotyczące zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w przypadku eksportu i dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74 poz. 674).

Stosownie do § 2 pkt 1 - 4 ww. rozporządzenia, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej o zwrot akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowane (paliwo) może ubiegać się podatnik, który:

- dokonał na terytorium kraju zapłaty akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowane i posiada dokumenty potwierdzające tę zapłatę;

- dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą zgodnie z zasadami określonymi w art. 54 ustawy, tj. na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego, w przypadku gdy zawiera on te same dane, jakie są wymagane dla dokumentu UDT;

- posiada potwierdzenie, na trzeciej karcie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub kopii dokumentu handlowego, o którym wyżej mowa, otrzymania przez odbiorcę z państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

- posiada potwierdzenie zapłaty akcyzy lub jej zabezpieczenia w państwie członkowskim przeznaczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W myśl przepisu § 3 ww. rozporządzenia w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju następuje na pisemny wniosek podatnika, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego przed dokonaniem ww. dostawy.

Tak więc, warunkiem uzyskania przez Spółkę zwrotu akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest spełnienie wymogów przepisów § 2 i § 3 ww. rozporządzenia w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W przypadku dokonania przez Spółkę eksportu paliwa lotniczego zwrot akcyzy przysługuje po spełnieniu warunków określonych w § 5 ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem Spółka może ubiegać się o zwrot akcyzy jeżeli:

- dokonała zapłaty akcyzy za ww. wyroby na terytorium kraju;

- dokonała eksportu powyższych wyrobów z zapłaconą akcyzą;

- posiada dokument odprawy celnej SAD potwierdzający wywóz wyrobów z terytorium kraju poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Na podstawie przepisu § 6 ww. rozporządzenia warunkiem uzyskania zwrotu akcyzy, z tytułu eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, jest złożenie do właściwego naczelnika urzędu celnego pisemnego wniosku, w ciągu roku od dnia dokonania eksportu.

Tak więc w przypadku eksportu, Spółka w celu uzyskania zwrotu akcyzy może złożyć wniosek po faktycznym dokonaniu eksportu paliwa lotniczego.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu.

Reasumując, podstawą do ubiegania się przez Spółkę o zwrot akcyzy z tytułu eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy paliw silnikowych jest spełnienie wymogów określonych w ww. przepisach. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje podatnikowi dokonującemu eksportu lub dostawy wewnątrzwspólnotowej. W związku z powyższym, Spółka w przypadku dokonania sprzedaży paliwa pośrednikowi, który wystawia faktury poszczególnym przewoźnikom, nie jest uprawniona do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl