440000/56/0201/2010/DORi - Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 listopada 2010 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 440000/56/0201/2010/DORi Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 27 października 2010 r. stwierdzające, że wartość bonów towarowych wydawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, których wysokość jest uzależniona od sytuacji rodzinnej i materialnej pracownika, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

UZASADNIENIE

Dnia 27 października 2010 r. złożyli Państwo w I Oddziale ZUS w Warszawie wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Opisując stan faktyczny wskazali Państwo, że Spółka zamierza wydać w grudniu 2010 r. w ramach pomocy materialnej dla swoich pracowników bony towarowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wartość tych bonów będzie uzależniona od sytuacji materialnej i rodzinnej pracowników. Ich wysokość została bowiem tak ustalona aby pracownicy najmniej zarabiający otrzymywali bony o najwyższej wartości.

Ponadto Spółka przekaże dodatkowe bony osobom mającym na utrzymaniu dzieci w wieku do lat 16, a jeżeli kształcą się to do 24 roku życia (za wyjątkiem uzyskujących dochody), przy czym ich wysokość będzie uzależniona od ilości posiadanych dzieci tzn. ich wartość będzie wzrastać wraz z liczbą posiadanych na wychowaniu dzieci.

Państwa zdaniem przedstawiony podział bonów towarowych wydawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uwzględniający sytuację materialną i rodzinną oraz zaakceptowany przez związki zawodowe, spełnia warunki do zastosowania § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), tym samym, wartość bonów towarowych nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie zważył co następuje.

Artykuł 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Państwo wystąpiliście o interpretację przepisów z zakresu podstawy wymiaru składek, zatem udzielenie interpretacji w formie decyzji jest uzasadnione.

Stosownie do art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie wlicza się przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 19 powołanego rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody określone jako wartość świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zasady tworzenia tego funduszu zostały uregulowane ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Natomiast zasady gospodarowania środkami tego funduszu oraz cele socjalne, na które mogą być przeznaczone środki funduszu pracodawca określa w regulaminie. Zgodnie z przepisami tej ustawy, środki z funduszu przeznaczane są na finansowanie działalności socjalnej, a za taką uważa się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Ponadto, w myśl art. 8 powyższej ustawy, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

W sytuacji opisanej przez Państwo, pracownicy firmy otrzymują bony towarowe o wartości uzależnionej od ich sytuacji materialnej oraz rodzinnej wobec czego należy uznać, że do opisanych świadczeń ma zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, tym samym wartość bonów udostępnianym pracownikom Państwa firmy nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wobec powyższego stanowisko zaprezentowane we wniosku o interpretację należy uznać za prawidłowe i orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl