440000/47/2009/DORi - Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 440000/47/2009/DORi Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie:

1)

uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 13 lipca 2009 r. przez przedsiębiorcę w sprawie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego do którego nabędzie prawo z tytułu podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej w stanie prawnym obowiązującym zarówno do dnia 31 sierpnia 2009 r. jak i od 1 września 2009 r.

UZASADNIENIE

Dnia 13 lipca 2009 r. do I Oddziału ZUS w Warszawie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

(...) we wniosku o wydanie interpretacji wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą od lutego 2007 r. z tego tytułu obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz od czerwca 2009 r. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, składki na ubezpieczenia za miesiąc czerwiec opłaciła w terminie. W lipcu lub sierpniu 2009 r. urodzi dziecko. W dniu urodzenia dziecka nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego. W okresie, w którym będzie pobierała zasiłek macierzyński będzie nadal prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wnioskodawczyni uznała, iż w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego i prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 sierpnia 2009 r. oraz w stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2009 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie zważył co następuje:

Artykuł 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej zgłaszania do ubezpieczeń społecznych następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie podziela stanowisko przedsiębiorcy (...) i uznaje, że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego do którego prawo nabędzie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przy jednoczesnym kontynuowaniu prowadzenia działalności obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych powstaje z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego zarówno w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2009 r. oraz od 1 września 2009 r. uznać należy za prawidłowe.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane są przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

Artykuł 6 ust. 1 pkt 1-21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymienia krąg osób objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. W myśl tego artykułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są między innymi osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 i 19, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

W sytuacji, gdy osoba nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego pomimo kontynuowania prowadzenia pozarolniczej działalności.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2009 r. zgodnie z art. 9 ust. 1c osoby o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8, 10 spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Mogą jednak dobrowolnie na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowym także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl