4295/2016 - Warunki wynagradzania pracowników placówek oświatowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 lipca 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 4295/2016 Warunki wynagradzania pracowników placówek oświatowych.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela 1 , nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu m.in. wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków 2 .

Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku, określone są w § 8 i 9 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 3 . Stosownie do § 8 pkt 8 ww. rozporządzenia za pracę w trudnych warunkach uznaje się m.in.: prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym 4 , wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ww. ustawy o systemie oświaty. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły 5 .

Z powyższych przepisów wynika, że kształceniem specjalnym oraz wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci i młodzież w szkołach lub przedszkolach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych (również z oddziałami integracyjnymi). Jeżeli do przedszkola z oddziałami integracyjnymi uczęszcza dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które dodatkowo ma orzeczenie o potrzebie objęcia go indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, to nauczyciele realizujący zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze z tym dzieckiem powinni otrzymywać dodatek za warunki pracy 6 .

Należy przy tym zauważyć, iż zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2008 r. 7 "organ prowadzący nie może przyznać dodatków za warunki pracy nauczycielowi (...) jeżeli nie są spełnione kryteria wymienione w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy".

Ponadto uprzejmie informuję, że spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli, niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, rozpatrywane są przez sądy pracy 8 , które są niezawisłe i wydają wyroki.

Zgodnie z art. 184 § 1 Kodeksu pracy, nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień

1

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

2

Art. 30 ust. 6 pkt 1, tamże.

3

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.).

4

Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

5

Art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

6

Nauczycielowi może przysługiwać dodatek za trudne lub trudne i uciążliwe warunki pracy, zgodnie z § 8 i § 9 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

7

IV SA/Wr 179/08

8

W myśl art. 91c ust. 2 ustawy- Karta Nauczyciela

Opublikowano: www.sejm.gov.pl