421000-PA-9102-36/05/TS - Czy sprzedając papierosy nieposiadające znaków akcyzy Podatnik jest zobowiązany do uiszczenia tego podatku?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 listopada 2005 r. Urząd Celny w Szczecinie 421000-PA-9102-36/05/TS Czy sprzedając papierosy nieposiadające znaków akcyzy Podatnik jest zobowiązany do uiszczenia tego podatku?

Postanowienie

Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a, 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 23 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych,

Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie stosownie do przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) postanawia, iż stanowisko przedstawione przez podatnika jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 23 sierpnia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie został złożony wniosek firmy XX uzupełniony pismem z dnia 10 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów w zakresie podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.

Podatnik zamierza dokonywać zakupów papierosów nie posiadających znaków akcyzy z przeznaczeniem do obrotu w kraju. Zakupu będzie dokonywać na przetargach organizowanych przez organy egzekucyjne. Cena sprzedaży papierosów przez organy egzekucyjne będzie zawiera podatek akcyzowy.

Podatnik stoi na stanowisku, że jeżeli z dokumentów zakupu papierosów będzie wynikało, iż cena sprzedaży papierosów zawiera podatek akcyzowy to na podmiocie kupującym nie będzie ciążyła akcyza.

Jedynym obowiązkiem podatnika w takim przypadku jak twierdzi Strona będzie nabywanie znaków akcyzy i umieszczanie ich na opakowaniach jednostkowych papierosów.

Podatnik informuje, iż w sprawach których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym.

Mając powyższe na uwadze wyjaśniam co następuje:

Zgodnie z treścią art. 11 ustawy o podatku akcyzowym podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu, zwane dalej "podatnikami".

Opodatkowaniu w myśl art. 4 ust. 1 ustawy podlegają:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

2.

wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;

3.

sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;

4.

eksport i import wyrobów akcyzowych;

5.

nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Artykuł 4 ust. 5 ww. ustawy stanowi, że w przypadku gdy w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Zasada ta ma zastosowanie tylko do czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych enumeratywnie w art. 4 ust. 1-3 ustawy. Tym samym, zasada ta nie będzie miała zastosowania w przypadku wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, które zostały wymienione przez ustawodawcę w innych przepisach ustawy o podatku akcyzowym.

Wskazana zasada jednokrotnego opodatkowania nie dotyczy przepisu art. 74 ust. 1 cytowanej ustawy, który wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje poza przypadkami określonymi w art. 4 ustawy o podatku akcyzowym tj. między innymi gdy podmioty dokonują sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach nieoznaczonych ceną detaliczną. Z takimi wyrobami będą mieli Państwo do czynienia w momencie zakupu wyrobów akcyzowych od organów egzekucyjnych m.in. izb celnych. Do sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach nieoznaczonych ceną detaliczną w myśl art. 74 ust. 2 stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 400% liczoną od podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.

Reasumując należy stwierdzić, iż obowiązek podatkowy powstanie na każdym etapie postępowania z wyrobami akcyzowymi bez wyznaczonej i wydrukowanej ceny detalicznej na opakowaniu jednostkowym. Upoważnienie do wydrukowania "ceny detalicznej" na opakowaniu jednostkowym wyrobu tytoniowego mają w myśl art. 73 ust 4 ustawy wyłącznie producenci, importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać uchylona w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie prawo do wniesienia zażalenia, w związku z art. 14a § 4 i art. 236 ustawy - Ordynacja podatkowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie.

Zażalenie przeciw postanowieniu powinno określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt1 lit a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5, 00zł od wniesionego zażalenia i 0,50 zł od złożonego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl