Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 września 2007 r.
Izba Celna w Rzepinie
410000-WPA-9116-26/07
Czy produkcja tzw. szerokiej frakcji -KTS-F (produktu zaliczanego do grupy PKWiU 24.66.32-90 i kodzie CN 38 11) musi odbywać się w składzie podatkowym?

DECYZJA

Na podstawie:

-

art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

-

art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590),

-

art. 2 pkt 2 i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu zażalenia Strony bez numeru z dnia 10 lipca 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Gorzowie Wlkp. nr 412000-ROG-0563-3/07412000-RPA-911-3/07/WS z dnia 26 czerwca 2007 r., którym udzielił Spółce ... pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznając stanowisko Strony za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podatku akcyzowego,

Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie postanawia utrzymać w mocy postanowienie organu I instancji

UZASADNIENIE

Pismem bez numeru z dnia 2 kwietnia 2007 r. Spółka ..., zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, wnosząc o uznanie za prawidłowe jej stanowisko, iż przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych i wytwarzanie produktów zaliczanych do grupy PKWiU 24.66.32-90 i kodu CN 3811 nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Mając na uwadze stan faktyczny i prawny, Naczelnik Urzędu Celnego w Gorzowie Wlkp. udzielił Spółce ... pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznając w dniu 26 czerwca 2007 r. postanowieniem nr 412000-ROG-0563-3/07412000-RPA-911-3/07/WS stanowisko Strony za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podatku akcyzowego. Postanowienie doręczono Stronie w dniu 4 lipca 2007 r.

Pismem z dnia 10 lipca 2007 r. Strona, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Gorzowie Wlkp., złożyła zażalenie na powyższe postanowienie do Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie, w którym wniosła m.in. o wstrzymanie wykonania ww. postanowienia.

W dniu 25 lipca 2007 r. pismem nr 412000-RPA-0707-344/07/WS Naczelnik Urzędu Celnego przekazał akta sprawy do Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie (wpływ do IC w dniu 3 sierpnia 2007 r.), który w związku z art. 224 § 4 pkt 2 Ordynacji podatkowej stał się organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji. Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie, po analizie akt sprawy, decyzją nr 410000-WPA-9116-26/07 z dnia 6 sierpnia 2007 r. umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie dotyczące wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji.

W zażaleniu Strona wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez uznanie, że stanowisko podatnika jest prawidłowe, wywodząc je z treści art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

Postanowieniem nr 410000-WPA-9116-26/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r., Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie, wyznaczył Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się co do materiału dowodowego zebranego w postępowaniu. Postanowienie doręczono Stronie w dniu 31 sierpnia 2007 r., w trybie art. 150 Ordynacji podatkowej, natomiast wyznaczony w nim 7-dniowy termin upłynął w dniu 7 września 2007 r.

Po analizie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz po rozpatrzeniu zażalenia, Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie zważył co następuje:

Jak wynika z akt sprawy, Spółka ... zamierzała w maju 2007 r. rozpocząć w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w ..., działalność produkcyjną polegającą na odzysku i przetwórstwie wyrobów poliolefinowych. Surowcem dla zainstalowanej linii produkcyjnej miały być odpady z tworzyw sztucznych, głównie polipropylenu i polietylenu, które po przetworzeniu przyjmą postać tzw. szerokiej frakcji KTS-F, która klasyfikowana jest do kodów: PKWiU 24.66.32-90 oraz CN 3811. Według oświadczenia wnioskodawcy, wyrób ten nie będzie przez niego wykorzystywany do celów napędowych, opałowych ani do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, ale będzie sprzedawany dalszym odbiorcom, którzy po poddaniu go dalszym obróbkom będą mogli go wykorzystać także przy produkcji paliw. Spółka stoi na stanowisku, że powyższa produkcja nie musi wiązać się z koniecznością ustanowienia na terenie zakładu produkcyjnego składu podatkowego. Powyższe stanowisko Strona wywiodła z brzmienia art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) oraz z treści bliżej nieokreślonych wiążących interpretacji podatkowych wydanych przez Urzędy Celne w Gdyni i Chełmie, jak również z rzekomych rozmów przeprowadzonych w Urzędzie Celnym I w Warszawie oraz z Panem ..., Naczelnikiem Wydziału Składów Podatkowych i Procedury Zawieszenia Akcyzy Ministerstwa Finansów.

Naczelnik Urzędu Celnego w Gorzowie Wlkp., w zaskarżonym postanowieniu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznał, iż zaprezentowane powyżej stanowisko Podatnika jest błędne i nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa podatkowego, albowiem jest sprzeczne z jednoznaczną i bezwzględnie obowiązującą dyspozycją art. 30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którą to normą prawną produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Celnego w Gorzowie Wlkp., ponieważ bezspornie, wyrób będący przedmiotem niniejszej interpretacji, tj. tzw. szeroka frakcji KTS-F, klasyfikowana do kodów: PKWiU 24.66.32-90 oraz CN 3811, jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, wymienionym w pozycji 10 załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, a zatem do jego produkcji musi mieć zastosowanie przedstawiona powyżej norma art. 30 ust. 2 tej ustawy, ustanawiająca bezwzględny obowiązek prowadzenia tej produkcji w składzie podatkowym.

Odnosząc się z kolei do postulowanej przez Stronę konieczności wywiedzenia niniejszej interpretacji z brzmienia przepisu art. 2 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym składem podatkowym jest miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami, organ odwoławczy wskazuje na niepoprawność takiego twierdzenia, gdyż zarówno przepis ten stanowi wyłącznie słownikową definicję pojęcia skład podatkowy, jak też inne przepisy szczegółowe wskazują na rozdzielność składu podatkowego, procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz szczególnego nadzoru podatkowego.

O rozdzielności instytucji składu podatkowego i procedury zawieszenia poboru akcyzy świadczą nie tylko przepisy dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a więc wyrobów znajdujących się poza składem podatkowym, ale przede wszystkim przepis § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311 z późn. zm.), nakazujący rozdzielne przechowywanie w składzie podatkowym magazynowanych w nim wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyrobów z zapłaconą akcyzą. Przywołany przepis reguluje sposób postępowania ze znajdującymi się w składzie podatkowym wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi z zapłaconą akcyzą, co oznacza, że instytucja składu podatkowego nie musi w każdym przypadku łączyć się z procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Z kolei, o rozdzielności instytucji składu podatkowego i szczególnego nadzoru podatkowego świadczy brzmienie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598 z późn. zm.), zgodnie z którą to normą prawną szczególnym nadzorem podatkowym objęte zostały tylko niektóre, enumeratywnie wymienione wyroby akcyzowe, przy czym lista tych wyrobów nie obejmuje wszystkich pozycji wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, a więc nie wszystkie wyroby akcyzowe zharmonizowane podlegają szczególnemu nadzorowi podatkowemu. Ponieważ powyższe rozporządzenie jest aktem prawnym niższego rzędu niż ustawa o podatku akcyzowym, a ponadto jest rozporządzeniem wykonawczym do innej ustawy, nie może ono tym samym w jakikolwiek sposób modyfikować zapisów ustawy o podatku akcyzowym, a w szczególności jej art. 30 ust. 2.

Biorąc powyższe pod rozwagę uznać należy, iż wydanie rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie nie może dokonać się w oparciu o wyrażoną w art. 2 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym, słownikową definicję składu podatkowego, która doznaje ograniczeń w ww. przepisach, ale wyłącznie w oparciu o brzmienie art. 30 ust. 2 tej ustawy, w związku z czym Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie w całości podziela i akceptuje stanowisko Naczelnika Urzędu Celnego w Gorzowie Wlkp., wyrażone w zaskarżonym postanowieniu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), niniejsza decyzja jest ostateczna w postępowaniu podatkowym w toku instancji. Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 53 § 1, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl