3861/2016 - Świadczenia z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół, które zostały przekazane do prowadzenia organizacjom niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 czerwca 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 3861/2016 Świadczenia z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół, które zostały przekazane do prowadzenia organizacjom niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.

Na mocy art. 3 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800) obowiązek tworzenia Funduszu mają, z zastrzeżeniem ust. 2, pracodawcy, którzy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Art. 3 ust. 2 stanowi, że pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Należy zauważyć, że osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), przejęła szkołę, w świetle obowiązującego prawa nie jest jednostką budżetową i w stosunku do niej nie mają zastosowania przepisy art. 3 ust. 2 ww. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Jak wyżej wskazano nie oznacza to jednak, że ww. podmiot w każdej sytuacji nie jest obowiązany do tworzenia Funduszu.

Zgodnie z art. 53 ust. 3a ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) organ prowadzący szkołę, w przypadku jej likwidacji, wskazuje szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela będącego emerytem, rencistą zlikwidowanej szkoły lub nauczycielem pobierającym świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Wskazana szkoła ma obowiązek objąć ww. osoby świadczeniami i usługami finansowanymi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Reasumując, w przypadku przekazania, na mocy art. 5 ust. 5g, przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej nie dochodzi do likwidacji szkoły. Przekazanie powoduje likwidację dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej szkoły, tj. likwidację jednostki budżetowej, a nie likwidację szkoły. W konsekwencji zmienia się sytuacja szkoły w świetle obowiązków wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wnioskować, że organ prowadzący szkołę nie ma podstaw prawnych do przeniesienia, nauczyciela będącego emerytem lub rencistą lub nauczycielem pobierającym świadczenie kompensacyjne, do innej szkoły, w celu objęcia świadczeniami z funduszu socjalnego. Natomiast osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, przejmująca szkołę nie ma obowiązku tworzenia Funduszu, jeśli zatrudnia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Jednocześnie informuję, że zmiany w systemie oświaty, w tym dotyczące statusu zawodowego nauczycieli wymagają przedyskutowania i wypracowania rozwiązań z zainteresowanymi środowiskami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, na początku lutego br. resort zainicjował ogólnopolską debatę o systemie oświaty pod hasłem: "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra zmiana". W jej ramach prowadzone są dyskusje tematyczne na temat kierunku zmian w oświacie.

Równolegle do spotkań zorganizowanych w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w całej Polsce odbyły się wojewódzkie debaty oświatowe. Zaproszenie do udziału w debatach było skierowane nie tylko do samorządowców i nauczycieli, ale też uczniów, rodziców i wszystkich innych zainteresowanych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło stronę internetową poświęconą debatom. Znajdują się na niej informacje dotyczące spotkań organizowanych w różnych częściach kraju. Za pośrednictwem strony można przesyłać swoje uwagi, wnioski i spostrzeżenia dotyczące najważniejszych tematów związanych z edukacją w Polsce.

Ogólnopolska debata "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana" zakończy się 27 czerwca br. w Toruniu, tam zostanie podsumowany ten intensywny czas spotkań, rozmów i dyskusji.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl