Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 grudnia 2004 r.
Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od sprzedawanego na stacji gazu płynnego do tankowania pojazdów samochodowych.
Urząd Celny w Elblągu
372000-PA-055-25/04/KA

Od stycznia 2004r. prowadzę stację gazu usytuowaną w miejscowości XXXXXX. Zajmuję się sprzedażą detaliczną gazu propan-butan, wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych oraz sprzedażą gazu w butlach. Dotychczas składałem comiesięczną informację w sprawie opłaty paliwowej oraz uiszczałem należną opłatę paliwową na konto Urzędu Celnego w Elblągu.

W wyniku zmiany z dniem 01 maja 2004r. przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego, obowiązek w akcyzie, w przypadku sprzedaży gazu płynnego służącego do napędu pojazdów samochodowych, ciąży na podmiocie prowadzącym skład podatkowy i powstaje w dniu wyprowadzenia tego wyrobu poza teren składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W związku z powyższym stacja gazu, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego na stacji paliw, służącego do tankowania pojazdów samochodowych, od dnia 01 maja 2004r. nabywa gaz płynny z naliczoną akcyzą, tak więc nie ma obowiązku płacenia akcyzy.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie z dnia DD.MM.RRRR. (wpływ do UC dnia DD.MM.RRRR), uzupełnione pismem z dnia DD.MM.RRRR (wpływ do UC dnia DD.MM.RRRR), Naczelnik Urzędu Celnego w Elblągu wyjaśnia, iż stosownie do przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z art. 37q ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 110, poz. 1192 ze zm.), organ podatkowy udziela Podatnikom pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Informacja ta zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Wnioskodawca zwrócił się w w/w piśmie z zapytaniem:

"Czy podatnik od dnia 01.05.2004r. podlega obowiązkowi opłacenia opłaty paliwowej od sprzedawanego na stacji gazu płynnego do tankowania pojazdów samochodowych?"

Pytający wskazał na następujący stan faktyczny:

Od stycznia 2004r. prowadzi stację gazu w której prowadzi działalność polegającą na sprzedaży detalicznej gazu propan-butan wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych oraz sprzedażą w butlach. Dotychczas składał comiesięczną informację w sprawie opłaty paliwowej oraz uiszczał tę opłatę na konto właściwego organu podatkowego.

Z treści pisma pytającego wynika, iż jego zdaniem w wyniku zmiany z dniem 01.05.2004r. przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego, obowiązek w akcyzie w przypadku sprzedaży gazu płynnego służącego do napędu pojazdów samochodowych, ciąży na podmiocie prowadzącym skład podatkowy i powstaje on w dniu wyprowadzenia tego wyrobu poza teren składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W związku z tym zdaniem pytającego stacja gazu, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej gazu płynnego służącego do tankowania pojazdów samochodowych, od dnia 01.05.2004r. nabywa gaz płynny z naliczoną akcyzą, tak więc nie ma obowiązku płacenia akcyzy z czego wynika, że nie ma również obowiązku zapłaty opłaty paliwowej od tego gazu.

Po dokonaniu analizy przedstawionego stanu faktycznego w kontekście obowiązującego stanu prawnego, Naczelnik Urzędu Celnego w Elblągu przedstawia poniżej swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, dokonując interpretacji odpowiednich przepisów prawa podatkowego regulujących opisane przez pytającego zagadnienia:

W przedmiotowej sprawie należy wyróżnić dwa stany prawne:

1. Obowiązujący do dnia 14 października 2004r. włącznie tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. Nr 213, poz. 2156)

2. Obowiązujący od dnia 15 października 2004r. tj. od dnia wejścia w życie w/w nowelizacji ustawy

W pierwszym przypadku, tj. w stanie prawnym obowiązującym do dnia 14.10.2004r.

włącznie, zgodnie z przepisem art. 37h ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. Nr 110/2001, poz. 1192 ze zm.), wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem podlegało opłacie paliwowej. Stosownie do art. 37j ust. 2 w/w ustawy, obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od gazu, o którym mowa w art. 37 h, ciążył na podmiocie dokonującym sprzedaży detalicznej tego gazu i powstawał zgodnie z art. 37 k, z dniem dokonania m. in. jego sprzedaży, co nakładało na te właśnie podmioty (w tym na wskazanych ustawowo sprzedawców detalicznych tego gazu) obowiązek składania we właściwym urzędzie celnym informacji w sprawie opłaty paliwowej w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty (art. 37o ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Osobną kwestią jest ustalanie właściwej podstawy obliczenia tej opłaty i samej kwoty opłaty. Art. 37 l przedmiotowej ustawy stanowił bowiem, że: "podstawa obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o którym mowa w art. 37 h, od jakich producent paliw silnikowych, importer paliw silnikowych lub podmiot dokonujący sprzedaży detalicznej tego gazu są obowiązani zapłacić podatek akcyzowy.

Poza wszelka wątpliwość w przypadku sprzedawców detalicznych gazu o którym mowa w art. 37 h w/w ustawy, opłata ta była zatem należna co najmniej od ilości gazu zgodnej z ilościami wykazanymi przez podatników w deklaracjach dla podatku akcyzowego za dane okresy (np. w deklaracjach AKC-3 dla podatku akcyzowego za miesiąc maj od ilości gazu stanowiącego zapas nieopodatkowanego gazu pozostały po dniu 30 kwietnia 2004r.), bądź określonymi w decyzjach właściwych organów podatkowych lub kontroli skarbowej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) "opodatkowaniu akcyzą podlega także nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Tak więc z przepisów ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym nie można wywieść, iż co do zasady w każdym przypadku na sprzedawcy detalicznym gazu nie może ciążyć obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. Na podmiotach tych, poza przykładem dotyczącym rozliczenia podatku akcyzowego za miesiąc maj 2004r. wskazanym powyżej, mógł i może ciążyć bowiem obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym również w innych przypadkach na podstawie wyżej przytoczonego przepisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym oraz jej art. 4 ust. 2 pkt 10 stanowiącego, iż: "za sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju uważa się również zużycie wyrobów akcyzowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, w przypadku gdy do wyrobów tych zastosowano zwolnienie lub obniżono stawki akcyzy". Może to mieć miejsce np. w wypadku zakupu i odsprzedaży na cele napędowe gazu uprzednio zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie lub pochodzącego z nieujawnionych źródeł. W takich bowiem przypadkach nie ma zastosowania przepis art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym stanowiący, iż: "jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należytej wysokości". We wszystkich tego typu przypadkach wystąpienia u sprzedawców detalicznych gazu wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym od tego wyrobu, na podmiotach tych ciąży również obowiązek opłaty paliwowej obliczanej od ilości tego gazu od której należny jest ten podatek.

Tak więc stanowisko pytającego, iż w wyniku zmiany z dniem 01.05.2004r. przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego, na sprzedawcach detalicznych gazu wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych nie ciąży obowiązek w podatku akcyzowym, nie może być uznane za całkowicie słuszne. Jak wykazano powyżej, mogą bowiem wystąpić określone przypadki, w których również u tych podmiotów powstać może obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

W drugim przypadku - od dnia 15.10.2004r. tj. daty wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. Nr 213, poz. 2156), zasadnicze znaczenie w porównaniu z poprzednim stanem prawnym dla sprzedawców detalicznych gazu, mają następujące zmiany:

1.Zgodnie z przepisem art. 37h ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym opłacie paliwowej podlega wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów, które to wprowadzenie zdefiniowano jako czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz.

2.W art. 37j ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym nie wymieniono wprost "sprzedawców detalicznych gazu" jako podmiotów na których ciąży obowiązek opłaty paliwowej. W to miejsce w ust. 1 pkt 4 tego przepisu wprowadzono bardziej ogólną definicję podmiotu na którym poza producentem, importerem i podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego, ciąży obowiązek zapłaty opłaty paliwowej: "inny podmiot podlegający na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu". Zastosowanie takiej formuły nie wskazuje konkretnie sprzedawców detalicznych gazu jako podmioty na których ciąży obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, ale wszystkie podmioty (w tym oczywiście w określonych - wyżej opisanych przypadkach również takich sprzedawców) na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

3.Zgodnie z art. 37 l ustawy, podstawa obliczenia wysokości tej opłaty jest ilość paliw silnikowych i gazu, od jakich podmioty wymienione w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy. Podmioty wymienione w art. 37j ust. 1 pkt 4 ustawy tj. "inne podmioty podlegające na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu", obowiązane są składać informacje o opłacie paliwowej właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz obliczać i wpłacać opłatę paliwową w terminie do 25 dnia miesiąca w którym powstał obowiązek zapłaty (art. 37o ust. 1 pkt 1 ustawy). Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje zaś z dniem w którym podmioty o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane do zapłaty podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h (art. 37k ustawy).

Z wyżej przytoczonych przepisów wprowadzonych z dniem 15.10.2004r. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. Nr 213, poz. 2156) wynika zatem, iż począwszy od tego dnia w przypadku gdy u sprzedawcy detalicznego gazu wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, to nie ciąży na nim obowiązek zapłaty opłaty paliwowej i tym samym również obowiązek składania informacji o opłacie paliwowej (nawet tzw. "zerowych").

Odpowiedź zgodna ze stanem prawnym na dzień udzielenia, tj. 03 grudnia 2004r.

Opublikowano: www.olsztyn.uc.gov.pl