Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 marca 2006 r.
Urząd Celny w Olsztynie
371000-PA1-0550-4/06/DO
Zużycie plastyfikatora na cele opałowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie

postanawia

uznać stanowisko Podatnika przedstawione w niniejszym uzasadnieniu za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem nr ... dnia 02.02.2006 r. (data wpływu - 03.02.2006 r.), na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, Podatnik zwrócił się o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym:

Zakład zamierza zakupić plastyfikator PG-12 o symbolu PKWiU 24.66.46-40.00 i zużyć ten wyrób do celów grzewczych. Przedmiotowy plastyfikator nie jest wyrobem akcyzowym i jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

Podatnik stoi na stanowisku, że zgodnie art. 62 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym olejami opałowymi są również inne wyroby z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych, dlatego też zużycie plastyfikatora na cele grzewcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 9 i ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto z uwagi na parametry wyrobu, tj. przy temp. 350°C, destyluje mniej niż 30% produktu oraz gęstość w temp. 15°C jest wyższa niż 890 kg/m2, stawka akcyzy określona w poz. 2 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.) ma zastosowanie do ww. produktu i wynosi 60 zł/1.000 kg.

Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, wyjaśnia:

Podatnik prawidłowo wskazuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) opodatkowaniu akcyzą podlega zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności, a ponadto na podstawie ust. 3 ww. artykułu opodatkowaniu podlega także nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Zgodnie z art. 62 ustawy o podatku akcyzowym do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy, a ponadto olejami opałowymi są również inne wyroby, z wyjątkiem węgla koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych; ciężkimi olejami opałowymi są oleje opałowe, w których zawartość siarki przekracza 3%.

Zapis przytoczonego artykułu ma swe źródła w uregulowaniach dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych zapisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Dyrektywa energetyczna w artykule 2 wymienia listę wszystkich produktów, które należy uznać za wyroby energetyczne:

*

objętych kodami CN 1507 do 1518, jeśli są przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe,

*

objętych kodami CN 2701, 2702 i 2704 o 2715,

*

objętych kodami CN 2901 i 2902,

*

objętych kodem CN 2905 11 00, które nie są pochodzenia syntetycznego, jeśli są one przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe,

*

objętych kodem CN 3403,

*

objętych kodem CN 3811,

*

objętych kodem 3817,

*

objętych kodem CN 3824 90 99, jeśli są one przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe.

Stosownie do ustępu 3 ww. artykułu w przypadku przeznaczenia do wykorzystania, oferowania na sprzedaż lub wykorzystywania jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania produktów energetycznych innych niż te, których poziom opodatkowania został określony w niniejszej dyrektywie, podlegają podatkowi zgodnie z wykorzystaniem, według stawki przyjętej dla równoważnego paliwa do ogrzewania lub paliwa silnikowego.

Mając na uwadze ww. zapis dyrektywy energetycznej Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie informuje, iż opodatkowanie akcyzą powinno nastąpić już na wcześniejszym etapie, a więc przy oferowaniu na sprzedaż tego wyrobu wg stawki dla równoważnego paliwa do ogrzewania. Stąd też Podatnik, uzyskując informację od oferenta, iż produkt ten posiada właściwości zbliżone do olejów opałowych i może zostać użyty jako taki olej, mógłby zakupić plastyfikator z akcyzą już zapłaconą, jako produkt służący do celów opałowych, a informacja o tym fakcie mogłaby mieć odzwierciedlenie na fakturze zakupu.

Niemniej jednak, złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego i uiszczenie należnej akcyzy przez Zakład, jako podmiot zużywający plastyfikator na cele opałowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy również uznać za postępowanie prawidłowe.

Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie informuje przy tym, iż w projekcie zmiany ustawy o podatku akcyzowym przetransponowano wszystkie zapisy dyrektywy energetycznej tak, by grupa produktów, o których mowa w art. 62 ust. 2, i nieujętych w załącznikach do ustawy, była ograniczona do niezbędnego minimum.

Przedstawiona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

POUCZENIE

Interpretacja co do zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1, § 2 i § 5 Ordynacji podatkowej).

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.olsztyn.uc.gov.pl