Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 listopada 2004 r.
Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej za sprzedany gaz do tankowania pojazdów samochodowych.
Urząd Celny w Olsztynie
371000-PA-0550-22/04/MD

Stacja Paliw XXXXXXX zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy jest zobowiązana płacić opłatę paliwową za sprzedany gaz do tankowania pojazdów samochodowych, jeżeli do 1 maja 2004r., zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004r., nie płaci podatku akcyzowego. Naszym zdaniem za okres od maja do sierpnia 2004r. opłatę paliwową zapłacono niesłusznie. Prosimy o wyjaśnienie powyższej sprawy.

Odpowiedz:

W związku z pismem z dnia 08 października 2004r. (data wpływu - 13 października 2004r.)

Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie wyjaśnia, i stosownie do przepisów art. 14a § 1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) organ podatkowy udziela Podatnikom pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Informacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa obowiązującego na dzień jej wydania.

Z treści pisma Podatnika wynika, i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej gazu służącego do tankowania pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem. Pytanie podatnika brzmi:

"Czy podatnik w związku z ww. działalnością gospodarczą podlegał, w okresie od maja do sierpnia 2004r., obowiązkowi płacenia opłaty paliwowej?"

Po dokonaniu analizy przedstawionego stanu faktycznego w kontekście obowiązującego stanu prawnego, Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie przedstawia poniżej swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie:

Stosownie do art. 37j ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 110, poz. 1192 ze zm.), do dnia 14 października 2004r., obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od gazu, o którym mowa w art. 37h ciążył m.in. na podmiocie dokonującym sprzedaży detalicznej tego gazu w związku z tym podmiot ten zobligowany był również składać informacje o opłacie paliwowej odpowiednio naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty. Zgodnie z art. 37 l przytoczonej ustawy podstawa obliczenia wysokości opłaty paliwowej była ilość gazu od jakiej podmiot dokonujący sprzedaży detalicznej tego gazu był zobligowany zapłacić podatek akcyzowy. W związku z powyższym, jeżeli podatnik wykazał w informacji w sprawie opłaty paliwowej podstawę obliczenia, stawkę i wyliczoną kwotę opłaty, należy uznać, iż kwota ta powinna zostać przez niego uiszczona. Jeżeli jednak podatnik kwestionuje zasadność pobrania opłaty albo jej wysokość, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty - stosownie do art. 75 § Ordynacji podatkowej.

Nadmienić należy, iż nowelizacja ww. ustawy, uchwalona w dniu 27 sierpnia 2004r. (Dz. U. Nr 213, poz. 2156), obowiązująca od 15 października br. dostosowuje przepisy o opłacie paliwowej do regulacji dotyczących podatku akcyzowego w ten sposób, iż obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od gazu ciąży na jego producencie, importerze, podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego albo innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od gazu.

Odpowiedź zgodna ze stanem prawnym na dzień udzielenia, tj. 10 listopada 2004r.

Opublikowano: www.olsztyn.uc.gov.pl